• Câu hỏi:

  Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để đồ thị của hàm số \(y = \frac{{\left( {2m + 1} \right)x + 3}}{{x + 1}}\) có đường tiệm cận đi qua điểm A(-2;7).  

  • A. m=-3
  • B. m=-1
  • C. m=3
  • D. m=1

  Đáp án đúng: C

  Đồ thị hàm số đã cho là đồ thị hàm phân thức bậc nhất trên bậc nhất nên sẽ có hai tiệm cận, ta đã xác định được tiệm cận đứng nếu có là đường thẳng là \(x=-1,\) mà đường tiệm cận đứng không đi qua điểm \(A(-2;7)\)

  Do đó ta đi xét luôn đến tiệm cận ngang là \(y=2m+1\)

  Để đường TCN của đồ thị hàm số đi qua \(A(-2;7)\) thì \(2m + 1 = 7 \Leftrightarrow m = 3.\) 

Các em tham khảo Video bài giảng Ôn tập chương 1 Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị hàm số của TS Phạm Sỹ Nam để nắm vững hơn những nội dung lý thuyết và các dạng bài tập trọng tâm của chuyên đề.

 

 

CÂU HỎI KHÁC VỀ TIỆM CẬN

Được đề xuất cho bạn