• Câu hỏi:

  Tiến hành nhiệt phân hỗn hợp X gồm butan và heptan (tỉ lệ 1:2) thu được hỗn hợp Y có tỉ khối so với hiđro bằng a (giả sử chỉ xảy ra phản ứng crackinh tạo ankan và anken với hiệu suất 100%). Kết luận nào đúng?

  • A. 12,9 ≤ a ≤ 21,5 
  • B. a = 21,5
  • C. 16 ≤ a ≤ 21,5 
  • D. 12,9 ≤ a ≤ 16

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  TH1:
  C4H10 → C2H4 + C2H6
     1     →     1          1
  C7H16 → C2H4 + C5H12
     2     →      2          2
  ⇒ hỗn hợp Y \(\frac{d_{Y}}{H_{2}}=a?\)
  I: Cracking cho 1 ankan và 1 anken
  \(\\ m_{X}=m_{Y}=58+100=258 \\ d_{\frac{Y}{H_{2}}}=\frac{258}{6.2}=21,5\)
  TH2:
  C4H10 → C3H6 + CH4
     1     →     1          1
  ⇒ nY = 10 
  \(\\ \Rightarrow \overline{M}_{Y}=\frac{258}{10}=25,8 \\ \Rightarrow d\frac{Y}{H_{2}}=\frac{25,8}{2}=12,9\)

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC