AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Ankan X có 83,72% khối lượng Cacbon. Số công thức cấu tạo của X là: 

  • A. 2.
  • B. 3.
  • C. 5.
  • D. 4.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Ankan có công thức chung là CnH2n+2
  ⇒ %mC = 12n/(14n + 2) = 83,72%
  ⇒ n = 6
  Ankan là C6H14 có 6 công thức cấu tạo:
  CH3CH2CH2CH2CH2CH3; (CH3)2CHCH2CH2CH3; (CH3)3CCH2CH3
  (CH3)2CHCH(CH3)2; CH3CH2CH(CH3)CH2CH

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>