AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Tại sao các phản ứng giữa dung dịch axit và hiđroxit có tính bazơ, phản ứng giữa muối cacbonat và dung dịch axit rất dễ xảy ra?

  • A. Vì phản ứng tạo ra chất kết tủa
  • B. Vì phản ứng tạo ra chất bay hơi
  • C. Vì phản ứng tạo ra chất bay hơi và chất điện li yếu
  • D. Vì phản ứng tạo ra chất kết tủa, chất bay hơi và chất điện li yếu

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Chất kết tủa còn nằm trong dung dịch → còn có thể phân ly.

  VD BaSO4 có nhưng rất ít → điện ly yếu.

  Chất bay hơi không còn nằm trong dung dịch → không được xếp vào chất điện ly

  ĐK để một phản ứng trao đổi xảy ra thu về 1 trong 2 ĐK: có chất bay hơi, hoặc điện ly yếu (kết tủa là 1 trường hợp riêng). 

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>