AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Điều kiện để xảy ra phản ứng trao đổi ion xảy ra

  • A. Chất kết tủa (chất ít tan hơn, chất không tan)
  • B. Chất dễ bay hơi
  • C. Chất điện li yếu hơn
  • D. Tất cả đều đúng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Điều kiện để xảy ra phản ứng trao đổi ion xảy ra

  Chất tham gia phản ứng phải tan (trừ phản ứng với axit)

  Có sự tạo thành:

  – Chất kết tủa (chất ít tan hơn, chất không tan)

  – Chất dễ bay hơi

  – Chất điện li yếu hơn

  Ví dụ:

  + Sản phẩm là chất kết tủa

  Phương trình dưới dạng phân tử: Na2SO4+BaCl2→BaSO4↓+2NaCl

  Phương trình ion rút gọn: Ba2++SO2–4→BaSO4↓

  + Sản phẩm là chất điện li yếu

  Phương trình dưới dạng phân tử: HCl+NaOH→NaCl+H2O

  Phương trình ion rút gọn: H++OH–→H2O

  + Sản phẩm là chất khí:

  Phương trình dưới dạng phân tử: Na2CO3+2HCl→2NaCl+CO2+H2O

  Phương trình ion rút gọn: 2H++CO2–3→CO2↑+H2O

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>