AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Phản ứng nào sau đây có phương trình ion thu gọn dạng: 2H+ + CO3 2- → CO2 + H2O.

  • A. K2CO3 + 2HNO3 → 2KNO3 + CO2 + H2O.
  • B. CaCO3 + 2HCl → CaCl2 + CO2 + H2O.
  • C. Na2CO3 + CH3COOH → 2CH3COONa + CO2 + H2O.
  • D. 2NaHCO3 + H2SO4 (loãng) → Na2SO4 + 2CO2 + 2H2O.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Ý B có CaCO3 là chất rắn phải cho vào phương trình.
  Ý C tương tự CH3COOH điện li yếu, phải cho vào phương trình.
  Ý D không thỏa mãn ion.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>