AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Số cân nặng của học sinh (tính tròn đến kg) trong một lớp được ghi lại như sau:

  32 36 30 32 32 36 28 30 31 28
  30 28 32 36 45 30 31 30 36 32
  32 30 32 31 45 30 31 31 32 31

  a) Dấu hiệu ở đây là gì? Số các giá trị của dấu hiệu?

  b) Lập bảng “Tần số”

  c) Tính số trung bình cộng (làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất) và tìm mốt của dấu hiệu.

  Lời giải tham khảo:

  a. Dấu hiệu: Số cân nặng của mỗi bạn. Số các giá trị là 30.

  b. Bảng “tần số”:

  Số cân (x) 28 30 31 32 36 45  
  Tần số (n) 3 7 6 8 4 2 N =30

  c.  Số trung bình cộng:

  \(\overline X  = \frac{{28.3 + 30.7 + 31.6 + 32.8 + 36.4 + 45.2}}{{30}} \approx 32,7\) (kg)

  Mốt của dấu hiệu là: M=8

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>