AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Polime A chứa 38,8% Cacbon, 56,8% Clo và còn lại là Hiđro về khối lượng. Tìm công thức phân tử của A, viết công thức cấu tạo và gọi tên của A.

  Lời giải tham khảo:

  % H = 100% - (38,8% + 56,8%) = 4,8%

  Ta có:  C : H : Cl = 38,4/12 :  4,8/1 : 56,8/35,5  =   3,2 : 4,8 : 1,6  = 2: 3: 1

  - Vì A là Polime nên CTPT A : (C2H3Cl)n

  - CTCT A : (– CH2 – CHCl – )n

  - Tên gọi: Poli(vinyl clorua) viết tắt PVC

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>