AMBIENT
 • Câu hỏi:

  a, Viết và cân bằng các phương trình phản ứng theo sơ đồ sau:

  C2H4   +   H2  → ( xúc tác: Fe, to)        

  C6H   +  Br2    →  ( xúc tác: amoniac, to)

  C6H12O6   +    Ag2O   →    (Xúc tác Ni, to)              

  b, Chọn chất thích hợp thay vào các chữ cái rồi hoàn thành các phương trình hóa học theo những sơ đồ chuyển hóa sau:

  A    + H2O    →     CH3CH2OH   

  B       + O2  ( men giấm)    →     (CH3COO)2Ca       

  (CH3COO)2Ca    →  B

  Lời giải tham khảo:

  a)   C2H4  +  H2  →    C2H6

  C6H6    +  Br2   →   C6H5Br   +  HBr

  C6H12O6   +   Ag2O   →  C6H12O7  + 2Ag             

  b) (1)    C2H4 +  H2O    → C2H5OH

  (2)  C2H5OH   +    O2  →   CH3COOH   +   H2O

  (3)  2CH3COOH  + CaCO3  →   (CH3COO)2Ca  + H2O + CO2

  (4)   (CH3COO)2Ca  + H2 SO4     →   2CH3COOH + CaSO4

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>