AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho 0,56 lít (đktc) hỗn hợp khí C2H4, C2H2 tác dụng hết với dung dịch brom dư, lượng brom đã tham gia phản ứng là 5,6 gam.

  a) Viết các phương trình phản ứng xảy ra.

  b) Tính phần trăm thể tích của mỗi khí trong hỗn hợp.

  Lời giải tham khảo:

  a, Phương trình hóa học:

  C2H4    +   Br2   →   C2H4Br2            (1)

    x               x  

  C2H2      +     2Br2    →    C2H2Br4             (2)

   (0,025-x)     2(0,025-x)

  b,    nhh = 0,56: 22,4  = 0,025 mol

      nBr2 =  5,6 : 160 = 0,035

  Từ (1) và (2) ta có nBr  = x + 2(0,025-x) = 0,035

  →  x = 0,15   

  → %   C2H4   = 60%

  → % C2H2   = 40%

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>