AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Phát biểu nào sau đây không đúng?

  • A. Natri không phản ứng với nước
  • B. Khi tiến hành thí nghiệm với Natri nên lấy mẩu nhỏ Natri để tránh gây cháy nổ
  • C. Khi tiến hành thí nghiệm với Natri nên lấy mẩu nhỏ Natri để tránh tạo thành dung dịch NaOH đặc làm mất màu dung dịch phenolphtalein
  • D. Bảo quản Natri nên ngâm Natri trong dầu hỏa

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>