AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Phát biểu nào dưới đây về chỉ số của mảng là phù hợp nhất?

  • A. Dùng để truy cập đến một phần tử bất kì trong mảng
  • B. Dùng để quản lí kích thước của mảng
  • C. Dùng trong vòng lặp với mảng
  • D. Dùng trong vòng lặp với mảng để quản lí kích thước của mảng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>