AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho khai báo mảng và đoạn chương trình như sau:

  Var a : array[0..50] of real ;

  k := 0 ;

  for i := 1 to 50 do

              if a[i] > a[k] then k := i ;

  Đoạn chương trình trên thực hiện công việc gì dưới đây?

  • A. Tìm phần tử nhỏ nhất trong mảng;
  • B. Tìm phần tử lớn nhất trong mảng;
  • C. Tìm chỉ số của phần tử lớn nhất trong mảng
  • D. Tìm chỉ số của phần tử nhỏ nhất trong mảng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA