AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Nhận xét nào dưới đây không đúng?

  • A. Tính khử của kim loại kiềm thổ tăng dần từ Be đến Ba. 
  • B. Các ion kim loại kiềm thổ có điện tích +1 hoặc +2.
  • C. Các kim loại kiềm thổ có tính khử mạnh. 
  • D. Tính khử của kim loại kiềm thổ yếu hơn kim loại kiềm cùng chu kì.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>