YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Một cuộn dây dẫn bằng đồng với khối lượng của dây dẫn là 0,5kg và dây dẫn có tiết diện 1mm2.

  a. Tính chiều dài dây dẫn, biết khối lượng riêng của đồng là 8900kg/m3.

  b. Tính điện trở của cuộn dây này, biết điện trở suất của đồng là 1,7.10-8Ω.m.

   

  • A. 56,8m; 2Ω
  • B. 50m; 1Ω
  • C. 56,18 m; 1Ω
  • D. 1m; 56,18Ω

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  a. Chiều dài dây dẫn là:

  \(l= \frac{V}{S} = \frac{m}{D.S} = \frac{0,5}{8900.10^{-6}}\) 

  ≈ 56,18 m

  b. Điện trở cuộn dây là:

  \(R=\rho .\frac{l}{S} = 1,7.10^{-8}.\frac{56,18}{10^{-6}}\)  

  = 0,955 Ω ≈ 1 Ω

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 5997

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON