AMBIENT
  • Câu hỏi:

    Mối quan hệ giữa giá trị và giá trị trao đổi của hàng hóa?

    Lời giải tham khảo:

    Giá trị là nội dung bên trong, giá trị trao đổi là nội dung bên ngoài

    ADSENSE

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>