ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Lai giữa hai cá thể đều dị hợp tử về 2 cập gen (Aa, Bb). Trong tổng số 1675 cá thể thu được ở đời con có 68 cá thể có kiểu gen đồng hợp lặn về cả hai cặp gen trên. Biết hai cặp gen trên đều nằm trên nhiễm săc thể thường. Giải thích nào sau đây là không phù hợp với kết quả phép lai trên? 

  • A. Bố và mẹ đều có kiểu gen dị hợp đều.
  • B. Hoán vị gen xảy ra ở cả bố và mẹ với tần số 20%.
  • C. Hai cặp gen quy định tính trạng trên cùng nằm trên 1 cặp NST thường.
  • D. Hoán vị gen xảy ra ở bố hoặc mẹ với tần số 18%.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Số cá thể aabb chiếm tỷ lệ 0,16

  Hai cặp gen đều nằm trên NST thường, có hiện tượng liên kết gen.

  A đúng vì aabb = 0,16 → ab = 0,4 → ab là giao tử liên kết → bố mẹ dị hợp đều

  B đúng vì P dị hợp đều, giao tử liên kết ab = 0,4 → f = 20%

  C đúng

  D sai vì 0,16 = 0,5 . 0,32 → hoán vị xảy ra ở 1 bên, với tần số f = 36%

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 29688

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON