YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Hỗn hợp X gồm chất Y (C2H8N2O4) và chất Z (C5H10N2O3); trong đó, Y là muối của axit đa chức, Z là đipeptit mạch hở. Cho 33,2 gam X tác dụng với dung dịch NaOH dư, đun nóng, thu được 0,3 mol khí. Mặt khác 33,2 gam X tác dụng với dung dịch HCl dư, thu được m gam chất hữu cơ. Giá trị của m là: 

  • A. 18,25.
  • B. 23,70.
  • C. 37,20.
  • D. 31,75.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Y: C2H8O4N2  : a

  Z: C5H10O3N:b

  \(C_{2}H_{8}O_{4}N_{2} \hspace{10pt}+ 2NaOH\rightarrow (COONa)_{2}\hspace{10pt} + 2NH_{3}\uparrow\hspace{10pt} + 2H_{2}O\)

  \(a\hspace{215pt}2a=0,3\)

  ⇒ a = 0,15

  33,2. = 124.0,15 + 146.b

  ⇒ b = 0,1 mol

  \(C_{2}H_{8}O_{4}N_{2}\hspace{10pt} + HCl \rightarrow (COOH)_{2}\hspace{10pt} + 2NH_{4}Cl\)

                                0,15

  \(C_{5}H_{10}O_{3}N_{2}\)  + H2O  + 2HCl  → Muối

  0,1                       0,1         0,2        0,1

  m = 0,15.90 + 0,1.146 + 0,1.18 + 0,2.36,5

  = 37,2 ( gam )

   

   

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 23778

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Amin, Amino axit, Protein

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON