YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Hòa tan 4,8 gam kim loại M hoặc hòa tan 2,4 gam muối sunfua của kim loại này, bằng dung dịch HNO3 đặc nóng dư, thì đều thu được lượng khí NO2 (sản phẩm khử duy nhất) như nhau.

  1) Viết các phương trình phản ứng xẩy ra.

  2) Xác định kim loại M, công thức phân tử muối sunfua.

  3) Hấp thụ khí sinh ra ở cả hai phản ứng trên vào 300 ml dung dịch NaOH 1M, rồi thêm vào đó một ít phenolphtalein. Hỏi dung dịch thu được có màu gì? Tại sao?

  Lời giải tham khảo:

  1) Phương trình phản ứng:

  M + 2mH+ + mNO3- → Mm+ + mNO2 + mH2O          (1)

  M2Sn + 4(m+n)H+ + (2m+6n)NO3- → 2Mm+ + nSO42- + (2m+6n)NO2 + 2(m+n)H2O  (2)

  2) Vì số mol NO2 ở hai trường hợp là bằng nhau nên ta có:

  Vậy M là Cu và công thức muối là Cu2S.

  3)   nCu = 4,8 : 64 = 0,075 mol    

  Cu + 4HNO3 → Cu(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O

  → nNO2 = 2.2.0,075 = 0,3 mol = nNaOH

  ⇒ đã xảy ra vừa đủ phản ứng:

  2NO2 + 2NaOH → NaNO3 + NaNO2 + H2O

  Dung dịch thu được có màu hồng do NO2- tạo môi trường bazơ:

  NO2- + H2O ⇌ HNO2 + OH-

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 81681

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON