YOMEDIA
NONE
 • Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that is closest in meaning to each of the following questions.

  Câu hỏi:

  He only feels happy whenever he does not have much work to do.

  • A. The more he works, the happier he feels.
  • B. The less he works, the happier he feels.
  • C. His work makes him feel happy.
  • D. He feels happier and happier with his work.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 24546

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề kiểm tra 1 tiết Tiếng Anh lớp 12

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON