YOMEDIA
NONE
 • Choose the word or phrase -a, b, c or d that best completes the sentence.

  Câu hỏi:

  He has ...... extensive research into renewable energy sources.

  • A. carried out 
  • B. turned on
  • C. taken over 
  • D. cared for

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A.

  carry out: thực hiện, tiến hành

  turn on: bật lên

  take over: tiếp quản

  care for: lo lắng

  Dịch: Anh ta tiến hành những nghiên cứu chuyên sâu về nguồn năng lượng thay thế.

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 3279

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON