AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Giữa hai điểm A, B có hiệu điện thế không đổi U = 12V, người ta mắc nối tiếp hai điện trở R1 = 25ω và R2 = 15ω.

  a) Tính cường độ dòng điện chạy trong mạch và công suất tỏa nhiệt của mạch điện.

  b) Điện trở R2 là một dây dẫn đồng chất có tiết diện S = 0,06 mm2và có điện trở suất ρ = 0,5.10-6 ωm. Hãy tính chiều dài của dây dẫn.

  Lời giải tham khảo:

  a. Điện trở tương đương của mạch là: R = R1 + R2 = 40ω  

  Cường độ dòng điện chạy trong mạch là:

  \(I = \frac{U}{{{R_1} + {R_2}}} = \frac{{12}}{{25 + 15}} = 0,3A\) 

  Công suất tỏa nhiệt của mạch là:

  P = U.I = 12. 0,3 = 3,6W  

  b. Đổi S = 0,06 mm2 = 0,06.10-6 m2  

  Công thức tính điện trở:

  \(\begin{array}{l}
  R = \rho \frac{l}{S} \Rightarrow l = \frac{{RS}}{\rho }\\
   \Rightarrow l = \frac{{{{15.0.06.10}^{ - 6}}}}{{{{0.5.10}^{ - 6}}}} = 1,8m
  \end{array}\)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>