ON
YOMEDIA
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Giá trị của biểu thức \(2\sqrt{2}(\sqrt{3}-2)+(1+2\sqrt{2})^2-2\sqrt{6}\) là

  • A. \(9+2\sqrt{2}\)
  • B. \(9+2\sqrt{6}\)
  • C. \(9\)
  • D. \(9-2\sqrt{6}\)
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  \(2\sqrt{2}(\sqrt{3}-2)+(1+2\sqrt{2})^2-2\sqrt{6}=2\sqrt{6}-4\sqrt{2}+9+4\sqrt{2}-2\sqrt{6}=9\)

  YOMEDIA

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1