YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Giá trị của biểu thức \(\frac{1}{2+\sqrt{3}}+\frac{1}{2-\sqrt{3}}\) là

  • A. \(\frac{1}{2}\)
  • B. \(1\)
  • C. \(2\)
  • D. \(4\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  \(\frac{1}{2+\sqrt{3}}+\frac{1}{2-\sqrt{3}}=\frac{2-\sqrt{3}+2+\sqrt{3}}{(2+\sqrt{3})(2-\sqrt{3})}=4\)

  ADSENSE

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF