AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Dẫn 5,6 lít hỗn hợp khí CH4 và C2H2 ( ở đktc) vào bình đựng dung dịch brom dư. Sau phản ứng thấy có 48g Br2 đã tham gia phản ứng .

  a, Viết  phương trình phản ứng hoá học xảy ra ?

  b, Tính thành phần %  thể tích mỗi khí trong hỗn hợp khí ban đầu ?

  c, Nếu lấy toàn bộ 5,6 lít hỗn hợp khí trên đốt cháy thì cần bao nhiêu lít không khí (ở đktc) .  Biết oxi chiếm 1/5 thể tích không khí. 

  Lời giải tham khảo:

  Chỉ có etilen tham gia phản ứng cộng, metan không phản ứng :

  a, PTHH :    C2H2   +  2 Br2   →  C2H2Br4         (1)           

  b,  nhh  =  5,6 : 22,4  = 0,25 (mol)

       nBr2  =  48 : 160  =  0,3 (mol)

  Theo pt­(1)    nC2H2  =  0,5nBr2  =  0,15 (mol)

  Chỉ có etilen tham gia phản ứng cộng , me tan không phản ứng :

  ⇒ nCH4 = 0,25 - 0,15 = 0,1 (mol)

  ⇒ VCH4  =  0,1.22,4  =  2,24 (lít)

  ⇒ VC2H2  =  0,15.22,4  = 3,36 (lít) ⇒ % VC2H2 = (3,36/5,6) . 100% = 60%            

  ⇒% VCH4 = 100% - 60% = 40%

  c, Tính thể tích không khí cần đốt cháy 5,6 lít hỗn hợp khí.

  CH4   +  2O2   →  CO2   +  2 H2O                      (2)

  2 C2H2   +  5 O2  →  4 CO2  +  2 H2O                    (3)

  Theo PTHH (2), (3):    nO2  =  2nCH4 + 2,5nC2H2  =  0,575 (mol)

  →  V không khí = 5VO2  = 5.0,575.22,4 = 64,4 ( lit)

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>