YOMEDIA
ZUNIA12
 • Mark the letter A, B, C or D to indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions.

  Câu hỏi:

  Harry no longer smokes a lot.

  • A. Harry now smokes a lot.
  • B. Harry used to smoke a lot.
  • C. Harry didn’t use to smoke a lot.
  • D. Harry rarely smoked a lot.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  S + no longer + thì hiện tại đơn = S + used to + V (hiện tại không còn...nữa = đã từng...)

  Tạm dịch: Harry không hút thuốc nữa.

  A. Harry bây giờ hút thuốc nhiều. ⇒ sai nghĩa

  B. Harry đã từng hút nhiều thuốc. ⇒ đúng

  C. Harry đã từng không hút nhiều thuốc. ⇒ sai nghĩa

  D. Harry hiếm khi nào hút nhiều thuốc. ⇒ sai nghĩa

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 177762

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF