• Câu hỏi:

  Cho hình bình hành ABCD tâm I. Kết luận nào sau đây sai?(\({T_{\overrightarrow u }}\) là ký hiệu phép tịnh tiến theo véc tơ \(\overrightarrow u \))

  • A. \({T_{\overrightarrow {AB} }}(D) = C\)
  • B. \({T_{\overrightarrow {CD} }}(B) = A\)
  • C. \({T_{\overrightarrow {AI} }}(I) = C\)
  • D. \({T_{\overrightarrow {ID} }}(I) = B\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC