• Câu hỏi:

    Cho đồ thị hàm số \(y = f\left( x \right)\) như hình vẽ:

    Kết luận nào trong các kết luận sau là đúng:

    • A. Đồng biến trên \(\mathbb{R}\)
    • B. Hàm số chẵn.
    • C. Hàm số lẻ  
    • D. Cả ba đáp án đếu sai

    Lời giải tham khảo:

    Đáp án đúng: B

    Đồ thị hàm số đối xứng qua trục Oy nên hàm số đã cho là hàm số chẵn.

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC