ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Cho  các  chất  sau:  CH3COOCH2CH2Cl,  ClH3N-CH2-COOH,  C6H5Cl  (thơm),  HCOOC6H5 (thơm),  C6H5COOCH3 (thơm),  HO-C6H5-CH2OH  (thơm),  CH3COOCH=CH2,  C6H5NH3Cl  (thơm).  Số chất đã cho khi tác dụng với dung dịch NaOH đặc dư, cho sản phẩm có hai muối là  

  • A. 4
  • B. 5
  • C. 3
  • D. 6

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Có 4 chất thỏa mãn:

  CH3COOCH2CH2Cl + NaOH → CH3COONa+ NaCl + C2H4(OH)2

  CIH3N-CH2-COOH + NaOH → NH2-CH2-COONa+ NaCl + H2O

  C6H5CI + NaOH → C6H5ONa+ NaCl + H2O

  HCOOC6H5 + NaOH → HCOONa+C6H5ONa+H2O

  C6H5COOCH3 + NaOH → C6H5COONa+ CH3OH

  HO-C6H5-CH2OH + NaOH → NaO-C6H4-CH2OH + H2O

  CH3COOCH=CH2 + NaOH → CH3COONa+ CH3CHO

  C6H5NH3CI + NaOH → C6H5NH2 + NaCl + H2

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 75086

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF