YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Cho biểu thức P = \(\left( {\frac{{x\sqrt x  + 1}}{{x - 1}} - \frac{{x - 1}}{{\sqrt x  - 1}}} \right):\left( {\sqrt x  + \frac{{\sqrt x }}{{\sqrt x  - 1}}} \right)\) với x > 0 và x \( \ne \) 1

  1. Rút gọn P

  2. Tìm giá trị của x để P = 3

  Lời giải tham khảo:

  1) Với \(x > 0,x \ne 1\), ta có:

  \(\begin{array}{l}
  P = \left( {\frac{{x\sqrt x  + 1}}{{x - 1}} - \frac{{x - 1}}{{\sqrt x  - 1}}} \right):\left( {\sqrt x  + \frac{{\sqrt x }}{{\sqrt x  - 1}}} \right)\\
   = \left( {\frac{{\left( {\sqrt x  + 1} \right)\left( {x - \sqrt x  + 1} \right)}}{{\left( {\sqrt x  + 1} \right)\left( {\sqrt x  - 1} \right)}} - \frac{{x - 1}}{{\sqrt x  - 1}}} \right):\left( {\frac{{x - \sqrt x  + \sqrt x }}{{\sqrt x  - 1}}} \right)\\
   = \left( {\frac{{x - \sqrt x  + 1}}{{\sqrt x  - 1}} - \frac{{x - 1}}{{\sqrt {x - 1} }}} \right).\frac{{\sqrt x  - 1}}{x}\\
   = \frac{{2 - \sqrt x }}{{\sqrt x  - 1}}.\frac{{\sqrt x  - 1}}{x} = \frac{{2 - \sqrt x }}{x}
  \end{array}\)

  2) \(P = 3 \Leftrightarrow \frac{{2 - \sqrt x }}{x} = 3 \Leftrightarrow 3x + \sqrt x  - 2 = 0\)

  \( \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}
  \sqrt x  =  - 1\left( l \right)\\
  \sqrt x  = \frac{2}{3}
  \end{array} \right. \Leftrightarrow x = \frac{4}{9}\)

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA