ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Cho ba hiđrocacbon mạch hở X, Y, Z (MX<MY<MZ<62) có cùng số nguyên tử cacbon trong phân tử, đều phản ứng với dung dịch AgNO3 trong NH3 dư.

  Trong các phát biểu sau:

  (a) 1 mol X phản ứng tối đa với 4 mol H2 (Ni, to).

  (b) Chất Z có đồng phân hình học.

  (c) Chất Y có tên gọi là but-1-in.

  (d) Ba chất X, Y, Z đều có mạch cacbon không phân nhánh.

  Số phát biểu đúng là 

  • A. 4
  • B. 3
  • C. 1
  • D. 2

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  X, Y, Z chỉ có thể là C4

  X: CH≡C-C≡CH

  Y: CH≡C-C=CH2

  Z: CH≡C-C-CH3

  (a) Đ

  (b) S

  (c) S

  (d) Đ

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 32153

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF