AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho 19,4 gam hỗn hợp gồm Zn và Cu vào dd axit axetic có dư, sau phản ứng hoàn toàn thu được 4,48 lít khí không màu (đktc). Hãy tính khối lượng và phần trăm theo khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp đầu. 

  Lời giải tham khảo:

  Zn + 2CH3COOH → (CH3COO)2Zn +H2

  nZn = nH2 = 4,48/22,4 = 0,2 mol

  mZn = 0,2. 65 = 13 g ⇒ mCu = 19,4 – 13= 6,4 g

  Phần trăm khối lượng cúa các kim loại trong hỗn hợp:

  % Zn = (13/19,4).100% = 67,01%

  % Cu = 100-67,01 = 32,99 % 

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA