AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Dãy gồm các chất đều tác dụng với dung dịch NaOH là:

  • A. Metyl axetat, alanin, axit axetic
  • B. Etanol, fructozơ, metylamin.
  • C. Metyl axetat, glucozơ, etanol.
  • D. Glixerol, glyxin, anilin.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Do các ancol không phản ứng với NaOH.

  Nên Chọn A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

AMBIENT
?>