YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Cách mở mẫu bố trí (Slide layout)?

  • A. Insert \(\rightarrow\) Slide layout…
  • B. Slide Show \(\rightarrow\) Slide layout…
  • C. Format \(\rightarrow\) Slide layout… 
  • D. Tools \(\rightarrow\) Slide layout… 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Cách mở mẫu bố trí (Slide layout): Format => Slide layout… 

  ATNETWORK

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON