AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cá thể có kiểu gen AaBbddEe tạo giao tử abde với tỉ lệ

  • A. 1/4
  • B. 1/6
  • C. 1/8
  • D. 1/16

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Tỉ lệ giao tử a của cặp gen Aa là: 1/2

  Tỉ lệ giao tử b của cặp gen Bb là:  1/2

  Tỉ lệ giao tử d của cặp gen dd là: 1

  Tỉ lệ giao tử e của cặp gen Ee là: 1/2

  ⇒Tỉ lệ giao tử abde là: 1/2 x 1/2 x 1 x 1/2= 1/8

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>