ADMICRO
VIDEO
 • Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that best completes each of the following exchanges. 

  Câu hỏi:

  Sue is phoning Mr. Black but his secretary tells her that he is on vacation.

  Ann: May I leave a message for Mr. Black, please?

  Secretary: ___________.

  • A. I'm afraid he is not here.
  • B. He is taking a message now.
  • C. Yes, I'll make sure he gets it.
  • D. No, you can't tell him.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  C

  Kiến thức: câu giao tiếp

  Giải thích:

  Ann: Tôi có thể để lại lời nhắn cho ông Black không?

  Thư kí: ______.

  A. Tôi e ông ấy không có ở đây                               B. Ông ấy đang nhận một lời nhắn

  C. Có, tôi sẽ đảm bảo ông ấy nhận được nó           D. Không, cô không thể nói cho ông ấy 

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 29772

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề thi THPT QG

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON