YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  1. Viết công thức cấu tạo các đồng phân ứng với công thức phân tử: C2H4O2 , C3H8O, C5H10 .

  2. Chất A có công thức phân tử C4H6. Xác định công thức cấu tạo của A, B, C, D và hoàn thành phương trình hóa học biểu diễn các phản ứng theo sơ đồ:

  A + Cl2 → B ( tỉ lệ 1 : 1); B + NaOH → C; C +  H2 → D ( xt: Ni, to); D + H2SO4 đặc → A  ( đk: 170oC); A (to, xt, p) → Cao su

  3. Hỗn hợp khí gồm CO, CO2, C2H4 và C2H2. Trình bày phương pháp dùng để tách từng khí ra khỏi hỗn hợp

  Lời giải tham khảo:

  1. Các đồng phân

  + C2H4O2: CH3COOH , HCOOCH3 , CH2(OH) CHO. 

  + C3H8O: CH3CH2CH2OH , CH3CH(OH) CH3 , CH3-O-CH2CH3

  + C5H10: CH2= CHCH2CH2CH3 , CH2= CH-CH(CH3)CH3 ,CH2= C(CH3) -CH2CH,CH3-CH=CH-CH2CH3 , CH3CH=C(CH3)2.

  2. Theo đề ra công thức cấu tạo của các chất là :

  A:  CH2=CH-CH=CH2 ,                       B:  CH2Cl-CH=CH-CH2Cl

  C:  CH2OH-CH=CH-CH2OH.              D:  CH2OH-CH2- CH2-CH2OH  

  Phương trình hóa học:

  CH2=CH-CH=CH2 + Cl2  → CH2Cl-CH=CH-CH2Cl

  CH2Cl-CH=CH-CH2Cl + 2NaOH →  CH2OH-CH=CH-CH2OH.+2NaCl

  CH2OH-CH=CH-CH2OH. + H2  → CH2OH-CH2- CH2-CH2OH

  CH2OH-CH2- CH2-CH2OH → CH2=CH-CH=CH2

  nCH2=CH-CH=CH2 → (-CH2-CH=CH-CH2-)n   

  3.  - Dẫn hỗn hợp khí qua dung dịch Ca(OH)2dư ; COđược giữ lại:

  CO2 + Ca(OH)2  → CaCO3 + H2O

  - Nhiệt phân CaCO3 thu được CO2:   CaCO3 → CaO + CO2   

  - Dẫn hỗn hợp khí còn lại qua dung dịch Ag2O dư trong NH3 ; lọc tách thu được kết tủa và hỗn hợp khí CO,C2H4 và NH3:   

  C2H2­ +  Ag2O → C2Ag2 + H2O

  - Cho kết tủa tác dụng với dd H2SO4 loãng dư thu được C2H2:   

  C2Ag2 + H2SO4  →  C2H2 + Ag2SO4

  - Dẫn hỗn hợp CO, C2H4 và NH3 qua dd  H2SO4 loãng dư, đun nóng; thu được CO:       

  2NH3 + H2SO4 →  (NH4)2SO4

  C2H4 + H2O → CH3CH2OH 

  - Chưng cất dung dịch thu được C2H5OH. Tách nước từ rượu thu được C2H4.

  CH3CH2OH → C2H4 + H2O  

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 80953

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON