AMBIENT
 • Câu hỏi:

   P( Aa, Bb) cây cao chín sớm x (aa, bb) cây thấp, chín muộn
  F1 : 41 % cây cao, chín sớm
  41% cây cao, chín muộn
  9 % cây thấp, chín muộn
  9% cây thấp, chín sớm.
  Phép lai chịu sự chi phối của quy luật di truyền nào?

  • A.  Phân li  
  • B. Phân li độc lập
  • C. Liên kết gen
  • D. Hoán vị gen

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Vì đây là phép lai phân tích, F1 dị hợp hai cặp gen, Fa có tỷ lệ kiểu hình khác 1:1:1:1, 1:1.Vậy các gen quy định tính trạng tuân theo hiện tượng hoán vị gen.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>