• Chọn từ hoặc cụm từ ( ứng với A, B, C hoặc D) thích hợp nhất với phần gạch dưới trong câu sau

  Câu hỏi:

  (A detail plan) = _______ for a course of study offered in a school, college.

  • A. category
  • B. curriculum
  • C. education system
  • D. academic year

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC