Xà phòng hóa 14,25 gam este đơn chức + KOH 25%

Xà phòng hóa 14,25 gam este đơn chức + KOH 25%

bởi Mai Hoa ngày 30/08/2017

Xà phòng hóa hoàn toàn 14,25 gam este đơn chức, mạch hở với 67,2 gam dung dịch KOH 25%, chưng cất dung dịch sau phản ứng, thu được phần rắn X và 57,9 gam chất lỏng Y. Dẫn toàn bộ Y qua bình đựng Na dư, thấy thoát ra 32,76 lít khí H2 (đktc). Phần trăm khối lượng của muối trong rắn X là

     A. 48,8%                            B. 49,9%                           C. 54,2%                              D. 58,4%

Cảm ơn ...

Câu trả lời (2)

 • Ta có:  \({n_{K{\rm{O}}H}} = \frac{{{m_{{\rm{dd}}}}.C\% }}{{56.100}} = 0,3\;mol \to {n_{{H_2}O}} = \frac{{{m_{{\rm{dd}}}} - {m_{K{\rm{O}}H}}}}{{18}} = 2,8\;mol\)

  Chất lỏng Y gồm:  

  \(57,9\;(g)\left\{ \begin{array}{l} ROH\\ {H_2}O:2,8\;mol \end{array} \right.\)Bảo toàn Na → \(2{n_{{H_2}}} = {n_{ROH}} + {n_{{H_2}O}} = 2,925 \to {n_{ROH}} = 0,125\;mol\)

  \(\to {M_{ROH}} = \frac{{{m_Y} - {m_{{H_2}O}}}}{{{n_{ROH}}}} = 60 \Rightarrow \;ROH:{C_3}{H_7}{\rm{O}}H\)

  mà \({n_{{\rm{es}}te}} = {n_{ROH}} = 0,125\;mol\)

  \(\to {M_{{\rm{es}}te}} = \frac{{14,25}}{{0,125}} = 114 \Rightarrow {C_2}{H_3}C{\rm{OO}}{{\rm{C}}_{\rm{3}}}{{\rm{H}}_{\rm{7}}}\)

  ⇒ muối trong rắn X là C2H3COOK: 0,125 mol

  \({m_X} = {m_{este}} + {m_{{\rm{dd}}\;K{\rm{O}}H}} - {m_Y} = 23,55\;(g)\)

  Vậy  \(\% {m_{{C_2}{H_3}COOK}} = 58,4\% \)

  bởi Kim Ngan ngày 30/08/2017
  Like (0)
 • yesyesyesyesyesyes

  bởi thanh duy ngày 30/08/2017
  Like (0)
Gửi câu trả lời Hủy

 

Các câu hỏi có liên quan

 • Trong Lipit không tinh khiết thường lẫn một lượng nhỏ axit mono cacboxylic tự do. Chỉ số axit của Lipit này là 7. Khối lượng NaOH cần dùng để trung hòa 1 gam Lipit đó là:

  A. 6 mg.                            B. 5 mg.                            C. 7 mg.                            D. 4 mg.

  Em cảm ơn ạ!!

 • Xà phòng hóa hoàn toàn 22,2 gam hỗn hợp hai este đơn chức, no, mạch hở là đồng phân của nhau cần dùng 300 ml NaOH 1M. Công thức cấu tạo của hai este là:

  A. CH3COOC2H5 và C2H5COOCH3.                        B. HCOOC2H5 và CH3COOCH3.

  C. CH3COOC2H3 và C2H3COOCH3.                        D. C2H5COOC2H5 và CH3COOC3H7.

 • Một hỗn hợp X gồm 2 este đơn chức E, F (ME < MF). Đun nóng 12,5 g hỗn hợp X với một lượng dung dịch NaOH vừa đủ thu được 7,62 g hỗn hợp ancol no Y đơn chức có khối lượng phân tử hơn kém nhau 14 đvC và hỗn hợp 2 muối Z. Đốt cháy 7,6 g Y thu được 7,84 lít khí CO2 (dktc) và 9,0 g H2O. Công thức của E là:

  em cảm ơn mn##

 • Em hỏi câu này, mn chỉ em vs

  Hợp chất hữu cơ X (C, H, O) và chứa vòng benzen. Cho 0,05 mol X vào dung dịch NaOH 10% (lấy dư 20% so với lượng cần phản ứng) đến phản ứng hoàn toàn. Cô cạn dung dịch thu được m gam chất rắn khan Y và phần hơi Z chỉ chứa 1 chất. Ngưng tụ Z rồi cho phản ứng với Na dư thu được 41,44 lít H2 (dktc). Đốt cháy hoàn toàn Y thu được 0,09 mol Na2CO3; 0,26 mol CO2 và 0,14 mol H2O. Biết X có công thức trùng với công thức đơn giản nhất. Giá trị của m là:

 • Cho 200 gam một loại chất béo có chỉ số axit bằng 7 tác dụng vừa đủ với một lượng NaOH thu được 207,55 gam hỗn hợp muối khan. Khối lượng NaOH đã tham gia phản ứng là:

  Bày mình câu này vs mn oi...

 • mn ơi, giúp mình câu này vs...

  Xà phòng hóa 2,76 gam một este X bằng dung dịch NaOH vừa đủ, thu được 4,44 gam hỗn hợp hai muối của natri. Nung nóng hai muối này trong oxi dư, sau khi phản ứng hoàn toàn, thu được 3,18 gam Na2CO3, 2,464 lít khí CO2 ( ở đktc) và 0,9 gam nước.Công thức đơn giản  cũng là công thức phân tử của X. Vậy CTCT thu gọn của X là:

  A. HCOOC6H5.                 B. CH3COOC6H5             C. HCOOC6H4OH.           D. C6H5COOCH3