ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 19.10 trang 61 SBT Vật lý 6

Bài tập 19.10 trang 61 SBT Vật lý 6

Nước ở trường hợp nào dưới đây có trọng lượng riêng lớn nhất?

A. Thể lỏng, nhiệt độ cao hơn 4°C.

B. Thể lỏng, nhiệt độ bằng 4°C.

C. Thế rắn, nhiệt độ bằng 0°C.

D. Thể hơi, nhiệt độ bằng 100°C. 

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Chọn B

Vì nếu cùng một khối lượng nước thì ở thể lỏng, nhiệt độ bằng 4°C có thể tích nhỏ nhất nên trọng lượng riêng lớn nhất.

-- Mod Vật Lý 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 19.10 trang 61 SBT Vật lý 6 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1