AMBIENT

Những chủ đề cơ bản liên quan đến este

Tải về

Nhằm giúp các em có thêm đề thi tham khảo, chuẩn bị thật tốt cho kì thi sắp đến. Hoc247 đã tổng hợp Những chủ đề cơ bản liên quan đến este năm học 2018-2019, bộ đề thi được tổng hợp từ môn Hóa học của các trường THPT trên cả nước sẽ giúp các em làm quen với cấu trúc với đề thi. Đồng thời, kèm với mỗi đề thi đều có đáp án và gợi ý giải giúp các em vừa luyện tập vừa đối chiếu kết quả.

NHỮNG CHỦ ĐỀ CƠ BẢN LIÊN QUAN ĐỀN ESTE

 

CHỦ ĐẾ 1. CẤU TẠO - ĐỒNG PHÂN - DANH PHÁP

Câu 1Etyl fomat có công thức là

A. HCOOC2H5.        

B. CH3COOC2H5.   

C. CH3COOCH3.     

D. HCOOCH3.

Câu 2. Chất X có công thức cấu tạo CH2=CH–COOCH3. Tên gọi của X là

A. metyl acrylat.        

B. propyl fomat.         

C. metyl axetat.         

D. etyl axetat.

Câu 3. Chất nào sau đây là este?

A. HCOOH.              

B. CH3CHO.              

C. CH3OH.                

D. CH3COOC2H5.

Câu 4  Vinyl axetat có công thức là

A. C2H5COOCH3.    

B. HCOOC2H5.         

C. CH3COOCH3       

D. CH3COOCH=CH2.

Câu 5. Metyl acrylat có công thức cấu tạo thu gọn là

A. CH3COOC2H5.     

B. CH3COOCH3.       

C.C2H5COOCH3       

D.CH2=CHCOOCH3.

Câu 6. Số đồng phân este ứng với CTPT C3H6O2 là

A. 5.                            B. 4.                            C. 2.                            D. 3.

Câu 7. Este etyl axetat có công thức là

A. CH3COOC2H5.     

B. CH3COOH.            

C. CH3CHO.             

D. CH3CH2OH.

Câu 8. Số đồng phân este ứng với công thức phân tử C4H8O2

A. 2.                            B. 3.                            C. 4.                            D. 5.

Câu 9. Số đồng phân đơn chức ứng với công thức phân tử C3H6O2

A. 2.                            B. 3.                            C. 4.                            D. 5.

Câu 10. Số đồng phân đơn chức ứng với công thức phân tử C4H8O2

A. 6.                            B. 3.                            C. 4.                            D. 5.

 

----(Để xem nội dung chi tiết từ câu 11 đến câu 25 vui lòng xem tại online hoặc tải về máy)---- 

 

CHỦ ĐẾ 2 : TÍNH CHẤT ESTE

Câu 1. Ở điều kiện thích hợp, hai chất phản ứng với nhau tạo thành metyl fomat (HCOOCH3) là

A. HCOOH và NaOH.                                  

B. HCOOH và CH3OH.

C. HCOOH và C2H5NH2.                           

D. CH3COONa và CH3OH.

Câu 2. Chất phản ứng với dung dịch NaOH tạo ra CH3COONa và C2H5OH là

A. CH3COOCH3.      B. C2H5COOH.         C. HCOOC2H5.         D. CH3COOC2H5.

Câu 3. Khi đun nóng chất X có công thức phân tử C3H6O2 với dung dịch NaOH thu được CH3COONa. Công thức cấu tạo của X là

A. HCOOC2H5.         B. CH3COOCH3.      C. C2H5COOH.         D. CH3COOC2H5.

Câu 4. Đun nóng este CH3COOC6H5 (phenyl axetat) với lượng dư dung dịch NaOH, thu được các sản phẩm hữu cơ là

A. CH3OH và C6H5ONa.                            

B. CH3COOH và C6H5ONa.

C. CH3COOH và C6H5OH.                        

D. CH3COONa và C6H5ONa.

Câu 5. Cho CH3COOCH3 phản ứng với dung dịch NaOH (đun nóng), sinh ra các sản phẩm là

A. CH3COONa và CH3OH.                                    

B. CH3COONa và CH3COOH.

C. CH3OH và CH3COOH.                          

D. CH3COOH và CH3ONa.

Câu 6. Este HCOOCH3 phản ứng với dd NaOH (đun nóng), sinh ra các sản phẩm hữu cơ là

A. HCOOH và CH3ONa.                              

B. HCOONa và CH3OH.

C. CH3ONa và HCOONa.                            

D. CH3COONa và CH3OH.

Câu 7. Đun nóng este CH3COOC2H5 với một lượng vừa đủ dung dịch NaOH, sản phẩm thu được là

A. CH3COONa và CH3OH.                           

B. CH3COONa và C2H5OH.

C. HCOONa và C2H5OH.                              

D. C2H5COONa và CH3OH.

Câu 8. Chất X có CTPT C3H6O2, là este của axit axetic (CH3COOH). CTCT thu gọn của X là     

A. HCOOC2H5.          B. HO-C2H4-CHO.     C. C2H5COOH.          D.CH3COOCH3.

Câu 9. Thủy phân este X trong môi trường kiềm, thu được natri axetat và ancol etylic. Công thức của X là

A. C2H3COOC2H5.     B. C2H5COOCH3.      C. CH3COOC2H5.      D.CH3COOCH3.

Câu 10. Este X phản ứng với dd NaOH, đun nóng tạo ra ancol metylic và natri axetat. Công thức của X là

A. CH3COOC2H5.      B. HCOOCH3.            C. C2H5COOCH3.      D.CH3COOCH3.

 

----(Để xem nội dung chi tiết từ câu 11 đến câu 25 vui lòng xem tại online hoặc tải về máy)---- 

 

CHỦ ĐẾ 3. ĐIỀU CHẾ

Câu 1. Đun sôi hỗn hợp gồm ancol etylic và axit axetic (có axit H2SO4 đặc làm xúc tác) sẽ xảy ra phản ứng

A. trùng ngưng.          B. trùng hợp.               C. este hóa.                 D. xà phòng hóa.

Câu 2. Ở điều kiện thích hợp, hai chất phản ứng với nhau tạo thành metyl fomat là

A. HCOOH và CH3OH.                                

B. HCOOH và C2H5NH2.

C. HCOOH và NaOH.                                   

D. CH3COONa và CH3OH.

Câu 3. Phản ứng giữa C2H5OH với CH3COOH (xúc tác H2SO4 đặc, đun nóng) là phản ứng

A. xà phòng hóa.         B. este hóa.                 C. trùng hợp.              D. trùng ngưng.

Câu 4. Phản ứng giữa axit với ancol tạo thành este được gọi là

A. phản ứng trung hòa.                                  

B. phản ứng ngưng tụ.

C. phản ứng kết hợp.                                     

D. phản ứng este hóa.

Câu 5. Propyl fomat được điều chế từ

A. axit fomic và ancol etylic.                         

B. axit fomic và ancol propylic.

C. axit axetic và ancol propylic.                    

D. axit propionic và ancol metylic.

Câu 6. Cho sơ đồ chuyển hoá sau (mỗi mũi tên là một phương trình phản ứng):

Tinh bột → X → Y → Z → metyl axetat. Các chất Y, Z trong sơ đồ trên lần lượt là:

A. C2H5OH, CH3COOH.                              

B. CH3COOH, CH3OH.    

C. CH3COOH, C2H5OH.                              

D. C2H4, CH3COOH.

Câu 7. Chất nào sau đây không tạo este trong phản ứng với axit axetic

A. C2H5OH.                B. C2H4(OH)2.                        C. C2H2.                      D. C6H5OH.

Câu 8. Từ metan điều chế metyl fomat ít nhất phải qua bao nhiêu phản ứng?

A. 2.                            B. 3                             C. 4.                            D. 5.

Câu 9. Biện pháp dùng để nâng cao hiệu suất phản ứng este hóa là

A. thực hiện trong môi trường kiềm.             

B. dùng H2SO4 đặc làm xúc tác.

C. lấy dư một trong hai chất đầu hoặc làm giảm nồng độ các sản phẩm đồng thời dùng H2SO4 đặc làm chất xúc tác.

D. thực hiện trong môi trường axit đồng thời hạ thấp nhiệt độ.

Câu 10. Vinyl axetat được điều chế từ

A. axit axetic và ancol etylic.                         

B. axit axetic và ancol vinylic.

C. axit axetic và axetilen.                              

D. axit axetic và ancol metylic.

Câu 11. Phát biểu nào sau đây không đúng:

A. Phản ứng este hoá xảy ra hoàn toàn.

B. Khi thuỷ phân este no, mạch hở trong môi trường axit sẽ thu được axit và ancol

C. Phản ứng giữa axit và ancol là phản ứng thuận nghịch

D. Khi thuỷ phân este no mạch hở trong môi trường kiềm thu được muối và ancol

Câu 12. Cho pứ: CH3COOH + C2H5OH → CH3COOC2H5 + H2O. Để pứ xảy ra với hiệu suất cao thì:

A. Tăng thêm lượng axit hoặc ancol              

B. Thêm axit sufuric đặc

C. Chưng cất este ra khỏi hh                         

D. A, B, C đều đúng  

Câu 13. Hai chất nào sau đây đều có thể tham gia phản ứng este hóa:

A. CH3COONa và C6H5OH                       

B. CH3COOH và C6H5NH2

C. CH3COOH và C2H5OH                         

D. CH3COOH và C6H5CHO

CHỦ ĐẾ 4. LUYỆN TẬP

Câu 1. Chất X có CTPT C2H4O2, cho chất X tác dụng với dung dịch NaOH tạo ra muối và nước. Chất X thuộc loại

A. ancol no đa chức.                                       B. Axit no đơn chức.

C. este no đơn chức.                                       D. Axit không no đơn chức.

Câu 2. Cho các chất: etyl axetat, ancol etylic, axit acrylic, phenol, ancol benzylic, p-crezol. Trong các chất này, số chất tác dụng được với dung dịch NaOH là

A. 4.                            B. 6.                            C. 5.                            D. 3.

Câu 3. Hai chất hữu cơ X1 và X2 đều có khối lượng phân tử bằng 60 u. X1 có khả năng phản ứng với: Na, NaOH, Na2CO3. X2 phản ứng với NaOH (đun nóng) nhưng không phản ứng Na. Công thức cấu tạo của X1, X2 lần lượt

A. CH3-COOH, CH3-COO-CH3.                   B. (CH3)2CH-OH, H-COO-CH3.

C. H-COO-CH3, CH3-COOH.                       D. CH3-COOH, H-COO-CH3.

Câu 4. Khi đốt cháy hoàn toàn một este no, đơn chức thì số mol CO2 sinh ra bằng số mol O2 đã phản ứng. Tên gọi của este là

A.  propyl axetat.        B. metyl axetat.           C. etyl axetat.                         D. metyl fomat.

Câu 5. Cho dãy các chất: HCHO, CH3COOH, CH3COOC2H5, HCOOH, C2H5OH, HCOOCH3. Số chất trong dãy tham gia phản ứng tráng gương là

A. 3.                            B. 4.                            C. 5.                            D. 6.

Câu 6. Cho tất cả các đồng phân đơn chức, mạch hở, có cùng công thức phân tử C2H4O2 lần lượt tác dụng với: Na, NaOH, NaHCO3. Số phản ứng xảy ra là

A. 2.                            B. 5.                            C. 4.                            D. 3.

Câu 7. Cho các chất sau: (1) CH3COOH, (2) CH3COOCH3, (3) C2H5OH, (4) C2H5COOH. Chiều tăng dần nhiệt độ sôi (từ trái sang phải) là

A. (1), (2), (3), (4).      B. (2), (3), (1), (4).      C. (4), (3), (2), (1).      D. (3), (1), (2), (4).

Câu 8. Cho các chất sau: (1) CH3CH2OH, (2) CH3COOH, (3) HCOOC2H5. Thứ tự nhiệt độ sôi giảm dần là

A. (2), (3), (1).             B. (1), (2), (3).             C. (3), (1), (2).             D. (2), (1), (3).

Câu 9. Cho các chất sau: (1) ancol etylic, (2) axit axetic, (3) nước, (4) metyl fomat. Thứ tự nhiệt độ sôi giảm dần là

A. (1)>(4)>(3)>(2).     B. (1)>(2)>(3)>(4).      C. (1)>(3)>(2)>(4).        D. (2)>(3)>(1)>(4).

Câu 10. Cho sơ đồ phản ứng: C3H6O2 → X → Y → C2H2. X, Y lần lượt là

A. CH3COONa, CH4.                                     B. CH4, CH3COOH.

C. HCOONa, CH4.                                         D. CH3COONa, C2H6.

Câu 11. Cho dãy các chất : CH3COOH, C6H5OH (phenol), CH3COOC2H5, C2H5OH. Số chất trong dãy phản ứng với dung dịch KOH đun nóng là :

A. 2                             B. 4                            C. 5                            D. 3

 

Trên đây là phần trích dẫn tài liệu những chủ đề cơ bản liên quan đến este môn Hóa học 12 năm học 2018 - 2019, để xem toàn bộ nội dung chi tiết, mời các bạn cùng quý thầy cô vui lòng đăng nhập để tải về máy. 

Chúc các em đạt điểm số thật cao trong kì thi sắp đến!

 

YOMEDIA