10 Đề thi học kì 1 Hóa học 12 có đáp án

Tải về

Tuyển tập 10 Đề thi học kì 1 Hóa học 12 có đáp án bao gồm các đề thi học kì 1 của Trường THPT Yên Lạc 2, THPT Đa Phúc, THPT Ngô Mây, THPT Đoàn Thượng, THPT Buôn Ma Thuột, THPT Lê Hồng Phong, THPT Đông Du, THPT Lý Thái Tổ, THPT Thống Nhất A, THPT Phan Ngọc Hiển có đáp án nhằm giúp các em học sinh luyện tập, củng cố các kiến thức đã được học. Từ đó, các em có thể nhớ kiến thức lâu hơn và bước vào kỳ thi học kỳ 1 tới với tâm thế tự tin hơn.

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VĨNH PHÚC

TRƯỜNG THPT YÊN LẠC 2

KỲ THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2016-2017

ĐỀ THI MÔN: HÓA HỌC 12

Thời gian làm bài: 45 phút

(35 câu trắc nghiệm)

 

Câu 5: Cho các chất sau: Saccarozơ, glucozơ, etyl fomat, Ala-Gly-Ala. Số chất tham gia phản ứng thủy phân là       

       A. 1.                                 B. 4.                             C. 3.                           D. 2.

Câu 6: Đốt cháy hoàn toàn 1 amin đơn chức, mạch hở X bằng 1 lượng không khí chứa 20% thể tích O2, còn  lại là N2) vừa đủ, thu được 0.08 mol CO2; 0.1 mol H2O và 0.54 mol N2. Khẳng định nào sau đây  đúng?

         A. Số đồng phân thỏa mãn điều kiện trên là 1

         B. X là amin bậc 2

         C. Số nguyên tử C trong phân tử  X là 3

         D. Số nguyên tử H trong phân tử  X là 7

Câu 7: Cho 19,76 g hỗn hợp gồm metyl amin, alanin, anilin, tác dụng vừa đủ với 340 ml dung dịch HCl 0.5 M. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được hỗn hợp muối có khối lượng là:

         A. 36.925 gam               B. 25,965 gam             C. 35,125 gam                        D. 33,16 gam

Câu 11: Để sản xuất 59,4 kg xenlulozo trinitrat (hiệu suất 90%) bằng phản ứng giữa dung dịch HNO3 60% với xenlulozo thì khối lượng dung dịch HNO3 cần dùng là 

      A. 21,0 kg                         B. 63,0 kg                   C.23,3 kg                    D. 70,0 kg

Câu 12: Cho  0,1 mol alanin phản ứng với 100ml dung dịch HCl 1,5M thu được dung dịch A. Cho A tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH thu được dung dịch B, làm bay hơi dung dịch B thu được bao nhiêu gam chất rắn khan?

A. 19,875 gam                                                     B. 11,10 gam

C. 8,775 gam                                                       D. 14,025 gam

Câu 15: Hỗn hợp T gồm 3 peptit mạch hở X,Y,Z có tỉ lệ  mol tương ứng là 2:3:4. Thủy phân hoàn toàn 35,97 gam T thu được hỗn hợp sản phẩm gồm 0,29 mol A và 0,18 mol B. Biết tổng số liên kết peptit trong ba phân tử X,Y,Z =16, A và B là aminoaxit no, có 1 nhóm –NH2 và 1 nhóm –COOH trong phân tử. Nếu đốt cháy 4x mol X và 3x mol Y đều thu được số mol CO2 bằng nhau. Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp T thu được N2 , 0,74 mol CO2 và a mol H2O. Giá trị a gần nhất là:

        A. 0,65                            B. 0,69                                    C. 0,67                                    D. 0,72

Câu 16: Trieste A mạch hở tạo bởi glixerol và 3 axit cacboxylic đơn chức X,Y,Z. Đốt cháy hoàn toàn a mol A thu được b mol CO2 và d mol H2O. Biết b=d+5a và  a mol A phản ứng vừa đủ với 72 gam Br2( trong dung dịch), thu được 110,1 gam sản phẩm hữu cơ. Cho a mol A phản ứng với dung dịch KOH vừa đủ, thu được x gam muối. Giá trị của x là:

        A. 50,5                            B.48,5                         C. 47,5                                    D. 49,5

ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM

1.A

2.A

3.C

4.D

5.A

6.A

7.B

8.B

9.A

10.C

11.D

12.A

13.C

14.B

15.C

16.D

17.A

18.C

19.A

20.B

21.D

22.D

23.B

24.B

25.A

26.D

27.A

28.C

29.C

30.B

31.D

32.A

33.D

34.B

35.C

 

 

 

 

 

 

SỞ GD&ĐT TP.HCM

TRƯỜNG THPT ĐÔNG DU

ĐỀ THI HỌC KÌ 1 NĂM HỌC 2015 - 2016

MÔN: HÓA HỌC LỚP 12

Thời gian làm bài 60 phút

 

Câu 3: Tráng gương hoàn toàn một dung dịch chứa 12,15g glucozơ bằng AgNO3 trong dung dịch NH3, đun nhẹ. Khối lượng Ag phủ lên gương là (C = 12, H = 1, O = 16, Ag = 108):

A. 29,16g                        B. 14,58g                        C. 7,29g                           D. 16,2g

Câu 4: Xà phòng hóa hoàn toàn 8,8g CH3COOCH3 bằng một lượng dung dịch NaOH vừa đủ. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được m gam muối khan. Giá trị của m là:

A. 16,4                             B. 4,1                               C. 3,2                               D. 8,2

Câu 5: Hòa tan hoàn toàn 3,2g Cu bằng dung dịch HNO3 thu được V lít NO2 (duy nhất, đktc). Giá trị của V là (Cu = 64, N = 14, O = 16)

A. 2,24                             B. 0,28                             C. 0,75                             D. 1,12

Câu 6: Trong các loại tơ sau: tơ tằm, tơ visco, tơ nilon-6,6, tơ axetat, tơ capron, tơ enang, những loại tơ nào thuộc loại tơ nhân tạo:

A. tơ visco và tơ axetat                                         

B. tơ visco và tơ nilon-6,6

C. tơ nilon-6,6 và tơ capron                                 

D. tơ tằm và tơ enang

Câu 9: Đun nóng m gam hỗn hợp gồm a mol tetrapeptit mạch hở và 2a mol tripeptit mạch hở Y với

600 ml dd NaOH 1M (vừa đủ). Sau khi các pứ kết thúc, cô cạn dd thu được 72,48g muối khan của các amino axit đều có 1 nhóm –COOH và 1 nhóm –NH2 trong phân tử. Giá trị của m là (C = 12, H = 1, N = 14, Na = 23, O = 16):

A. 66,00                          B. 44,48                          C. 54,30                           D. 51,72

Câu 25: Đốt cháy hoàn toàn chất hữu cơ nào sau đây thu được sản phẩm có chứa N2:

A. Chất béo                     B. Tinh bột                     C. Protein                        D. Xenlulozơ

Câu 26: Cho 15 gam hỗn hợp bột kim loại gồm Zn và Cu vào dung dịch HCl (dư). Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 4,48 lít khí H2 (đktc) và m gam chất rắn không tan. Giá trị của m là (Zn = 65, Cu = 64, H = 1, Cl = 35,5):

A. 2,0                               B. 6,4                               C. 8,5                               D. 13

Câu 27: Cho các chất: lòng trắng trứng, glixerol, glucozơ, saccarozơ, tinh bột, axit axetic, etyl axetat. Số chất tác dụng được với Cu(OH)2 tạo dung dịch xanh lam là:

A. 5                                  B. 4                                  C. 2                                  D. 3

Câu 28: Trong các chất dưới đây chất nào có lực bazơ mạnh nhất:

A. NH3                             B. C6H5NH2                     C. (CH3)2NH                    D. C6H5CH2NH2

Câu 29: Chất béo là tri este của axit béo với:

A. ancol metylic              B. etylen glicol                C. glixerol                       D. ancol etylic

Câu 30: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X gồm 2 amin no, đơn chức đồng đẳng kế tiếp, thu được 22g CO2 và 14,4g H2O. CTPT của hai amin là (C = 12, H=1, N=14, O=16):

A. C3H9N và C4H11N       B. C2H7N và C3H9N         C. C4H11N và C5H13N      D. CH4N và C2H7N

Câu 38: Cho các cặp kim loại nguyên chất tiếp xúc trực tiếp với nhau: Fe và Cu, Fe và Mg, Fe và Sn, Fe và Ni. Khi nhúng các cặp kim loại trên vào dung dịch axit, số cặp kim loại trong đó Fe bị phá hủy trước là:

A. 3                                  B. 1                                  C. 4                                  D. 2

 

ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM

1.A

2.B

3.B

4.D

5.A

6.A

7.A

8.C

9.D

10.D

11.C

12.B

13.A

14.C

15.D

16.C

17.D

18.D

19.B

20.B

21.D

22.A

23.A

24.B

25.C

26.A

27.B

28.C

29.C

30.B

31.A

32.C

33.B

34.D

35.C

36.B

37.D

38.A

39.C

40.D

 

Trên đây chỉ trích một phần nội dung của Đề thi Học kì 1 môn Hóa học lớp 12 Trường THPT Yên Lạc 2, THPT Đa Phúc, THPT Ngô Mây, THPT Đoàn Thượng, THPT Buôn Ma Thuột, THPT Lê Hồng Phong, THPT Đông Du, THPT Lý Thái Tổ, THPT Thống Nhất A, THPT Phan Ngọc Hiển có đáp án. Để xem toàn bộ nội dung đề kiểm tra các em vui lòng đăng nhập vào trang HỌC247.net để tải về máy tính. Hy vọng bộ đề này giúp các em học sinh lớp 12 ôn tập tốt và đạt thành tích cao trong kì thi sắp tới. Chúc các em học tốt!

-- MOD HÓA HỌC247 (tổng hợp)--