YOMEDIA

Đề thi HK1 môn Vật lí 12 năm 2023-2024 có đáp án trường THPT Nguyễn Tri Phương

Tải về
 
NONE

Để giúp các em học sinh lớp 12 có thêm tài liệu học tập, rèn luyện kĩ năng làm đề, kết hợp củng cố kiến thức chuẩn bị bước vào kì thi Học kì 1 môn Vật lí 12 sắp tới. HOC247 xin giới thiệu Đề thi HK1 môn Vật lí 12 năm 2023-2024 có đáp án trường THPT Nguyễn Tri Phương. Mời các em cùng quý thầy cô tham khảo đề thi dưới đây. Chúc các em có kết quả học tập thật tốt!

ADSENSE
YOMEDIA

TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRI PHƯƠNG

ĐỀ THI HỌC KÌ 1

NĂM HỌC: 2023-2024

MÔN THI: VẬT LÍ 12

Thời gian: 45 phút (không kể thời gian giao đề)

1. Đề thi

Câu 1: Một vật dao động điều hoà dọc theo trục Ox với phương trình \(x=A\cos (\omega t-\frac{\pi }{2})cm\). Nếu chọn gốc toạ độ O tại vị trí cân bằng của vật thì gốc thời gian t = 0 là lúc vật

    A. ở vị trí li độ cực đại thuộc phần dương của trục Ox.

    B. ở vị trí li độ cực đại thuộc phần âm của trục Ox.

    C. qua vị trí cân bằng O theo chiều dương của trục Ox.

    D. qua vị trí cân bằng O ngược chiều dương của trục Ox.

Câu 2: Hãy chọn phát biểu đúng. Để tạo sóng dừng giữa hai đầu dây cố định thì độ dài của dây phải bằng:

    A. một số nguyên lần bước sóng.                              B. một số lẻ lần nửa bước sóng.

    C. một số lẻ lần bước sóng.                                       D. một số nguyên lần nửa bước sóng.

Câu 3: Đoạn mạch điện xoay chiều AB chỉ chứa một trong các phần tử: điện trở thuần, cuộn dây hoặc tụ điện. Khi đặt hiệu điện thế u = U0 cos (ωt +π/6) lên hai đầu A và B thì dòng điện trong mạch có biểu thức i = I0cos(ωt - π/3) . Đoạn mạch AB chứa

    A. cuộn dây thuần cảm (cảm thuần).                         B. tụ điện. 

    C. cuộn dây có điện trở thuần.                                   D. điện trở thuần.

Câu 4: Đặt điện áp \(40\sqrt{3}\) vào hai đầu đoạn mạch chỉ có tụ điện thì cường độ dòng điện trong mạch là \(i\text{ }=\text{ }{{I}_{0}}cos(wt\text{ }+{{\varphi }_{i}}).\)Giá trị của \({{\varphi }_{i}}\) bằng

    A. \(110\sqrt{3}\).          B. \(440\sqrt{3}\).              C. \(330\sqrt{3}\).              D. \(80\sqrt{3}\).

Câu 5: Trong những dao động tắt dần sau đây, trường hợp nào tắt dần nhanh là có lợi:

    A. Dao động của quả lắc đồng hồ và dao động của con lắc lò xo trong phòng thí nghiệm.

    B. Dao động của khung xe khi qua chỗ đường mấp mô lồi lõm .

    C. Dao động của quả lắc đồng hồ.

    D. Dao động của con lắc lò xo trong phòng thí nghiệm.

Câu 6: Tại nơi có gia tốc trọng trường g, một con lắc đơn có sợi dây dài \(\ell \) đang dao động điều hoà. Tần số dao động của con lắc là

    A. \(\frac{1}{2\pi }\sqrt{\frac{\ell }{g}}\).              B. \(2\pi \sqrt{\frac{\ell }{g}}\).    

    C. \(\frac{1}{2\pi }\sqrt{\frac{g}{\ell }}\).              D. \(2\pi \sqrt{\frac{g}{\ell }}\).

Câu 7: Cho hai dao động cùng phương, có phương trình lần lượt là: \({{x}_{1}}=10\cos (100\pi t-0,5\pi )\) (cm),  \({{x}_{2}}=10\cos (100\pi t+0,5\pi )\). Độ lệch pha của hai dao động có độ lớn là

    A.  \(0,25\pi \).                B.  \(\pi \).                           C. 0.                                    D.  \(0,5\pi \).

Câu 8:  Một sóng cơ có tần số f, truyền trên dây đàn hồi với tốc độ truyền sóng v và bước sóng λ. Hệ thức đúng là:

    A.  v = λf                                                                    B.  v = 2πfλ

    C.   v = \(\frac{f}{\lambda }\)                                   D.  v =  \(\frac{\lambda }{f}\)         

Câu 9: Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp. Khi trong đoạn mạch có cộng hưởng điện thì điện áp giữa hai đầu đoạn mạch

    A. cùng pha với cường độ dòng điện trong đoạn mạch.

    B. lệch pha 90o so với cường độ dòng điện trong đoạn mạch.

    C. sớm pha 30o so với cường độ dòng điện trong đoạn mạch.

    D. trễ pha 60o so với cường độ dòng điện trong đoạn mạch.

Câu 10: Nguyên tắc hoạt động của máy phát điện xoay chiều dựa trên

    A. hiện tượng cảm ứng điện từ.

    B. tác dụng của từ trường quay.

    C. tác dụng của dòng điện trong từ trường.

    D. hiện tượng tự cảm.

Câu 11: Phát biểu nào sau đây là không đúng? Hiện tượng giao thoa sóng chỉ xảy ra khi hai sóng được tạo ra từ hai tâm sóng có các đặc điểm sau:

    A. cùng tần số, ngược pha.

    B. cùng biên độ, cùng pha.

    C. cùng tần số, lệch pha nhau một góc không đổi.

    D. cùng tần số, cùng pha.

Câu 12: Trong máy phát điện xoay chiều có p cặp cực quay với tốc độ n vòng/giây thì tần số dòng điện phát ra  xác định bằng biểu thức:

    A. f = .                    B. f = p.                        C. f = n.p.                           D. f = .

Câu 13: Một sóng cơ học có tần số f = 10000Hz lan truyền trong không khí. Sóng đó được gọi là

    A. chưa đủ điều kiện để kết luận                                B. sóng siêu âm.

    C. âm nghe được.                                                       D. sóng hạ âm.

Câu 14: Một sóng hình sin truyền theo phương Ox từ nguồn O với tần số 20 Hz, có tốc độ truyền sóng nằm trong khoảng từ 0,7 m/s đến 1 m/s. Gọi A và B là hai điểm nằm trên Ox, ở cùng một phía so với O và cách nhau 10 cm. Hai phần tử môi trường tại A và B luôn dao động ngược pha với nhau. Tốc độ truyền sóng là

    A. 90 cm/s.                      B. 80cm/s                            C. 100 cm/s.                        D. 85 cm/s.

Câu 15: Điện áp xoay chiều giữa hai đầu một đoạn mạch biến đổi điều hòa theo thời gian được mô tả bằng đồ thị hình dưới đây. Biểu thức điện áp tức thời giữa hai đầu đoạn mạch này là

    A. \(u=200\cos \left( 100\pi t+\frac{5\pi }{6} \right)\)      B. \(u=200\cos \left( 100\pi t+\frac{2\pi }{3} \right)\)

    C. \(u=200\cos \left( 100\pi t-\frac{2\pi }{3} \right)\)       D. \(u=200\cos \left( 100\pi t-\frac{5\pi }{6} \right)\)

Câu 16:  Đặt điện áp u = U\(\sqrt{2}\)cosωt (với U và ω không đổi) vào hai đầu một đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp. Biết điện trở thuần R và độ tự cảm L của cuộn cảm thuần đều xác định còn tụ điện có điện dung C thay đổi được. Thay đổi điện dung của tụ điện đến khi công suất của đoạn mạch đạt cực đại thì thấy điện áp hiệu dụng giữa hai bản tụ điện là 2U. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm thuần lúc đó là.

    A.   3U.                               B.   2U\(\sqrt{2}\).              C.   2U.                               D.   U.

Câu 17: Xét dao động tổng hợp của hai dao động thành phần có cùng tần số. Biên độ của dao động tổng hợp không phụ thuộc vào yếu tố nào sau đây:

    A. Tần số chung của hai dao động                             B. Biên độ dao động thứ hai

    C.  Độ ℓệch pha của hai dao động                             D. Biên độ dao động thứ nhất

Câu 18: Một đoạn mạch gồm tụ điện có điện dung C, điện trở thuần R, cuộn dây có điện trở trong r và hệ số tự cảm L mắc nối tiếp. Khi đặt vào hai đầu đoạn mạch hiệu điện thế  u = U√2cosωt  (V) thì dòng điện trong mạch có giá trị hiệu dụng là I. Biết cảm kháng và dung kháng trong mạch là khác nhau. Công suất tiêu thụ trong đoạn mạch này là

    A.  (r + R ) I2.                 B. UI.                                  C. \(\frac{{{U}^{2}}}{(R+r)}\)    D. I2R. 

Câu 19: Trong quá trình truyền tải điện năng, biện pháp giảm hao phí trên đường dây tải điện được sử dụng chủ yếu hiện nay là

    A. tăng tiết diện dây.

    B. giảm công suất truyền tải.

    C. tăng chiều dài đường dây tải điện .

    D. tăng điện áp trước khi truyền tải.

Câu 20: Điện áp hiệu dụng \(u=220\sqrt{2}\cos 60\pi t(V)\)có giá trị cực đại bằng

    A. 220V.                         B. 60πV.                             C. 60V.                               D. \(220\sqrt{2}\)V.

Câu 21:  Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về sóng cơ học?

    A. Sóng ngang là sóng có phương dao động trùng với phương truyền sóng.

    B. Sóng dọc là sóng có phương dao động vuông góc với phương truyền sóng.

    C. Sóng âmtruyền được trong chân không.

    D. Sóng dọc là sóng có phương dao động trùng với phương truyền sóng.

Câu 22: Đặt điện áp u = U0cos100πt  ( t tính bằng s) vào hai đầu một tụ điện có điện dung C = \)\frac{{{10}^{-4}}}{\pi }\)(F). Dung kháng của tụ điện là

    A. 150W                          B. 50W                                C. 100W                              D. 200W     

Câu 23: Một vật dao động điều hòa với phương trình x = 5 cos 4pt(cm). Li độ và vận tốc của vật sau khi nó bắt đầu dao đông được 5s nhận giá trị nào sau đây?

    A. \(x=5cm;v=0\)                                                       B. x = 20cm; v= 5cm/s

    C. x = 0; v =5cm/s                                                      D. x = 5cm; v = 20cm/s

Câu 24: Đặt điện áp \(u=100\sqrt{2}\cos (100\pi t-\frac{\pi }{3})\)V vào hai đầu tụ điện có điện dung C= \(\frac{500}{\pi }\mu F\). Biểu thức của cường độ dòng điện trong mạch là:

    A. \(i=5\sqrt{2}\cos (100\pi t-\frac{\pi }{6})\)A      B. \(i=5\cos (100\pi t-\frac{\pi }{6})\)A

    C. \(i=5\cos (100\pi t+\frac{\pi }{6})\)A                  D. \(i=5\sqrt{2}\cos (100\pi t+\frac{\pi }{6})\)A

Câu 25: Hai dao động điều hòa có các phương trình li độ lần lượt là x1 = 5cos(100pt + \(\frac{\pi }{2}\)) (cm) và x2 = 12cos100pt (cm). Dao động tổng hợp của hai dao động này có biên độ bằng                

    A. 7 cm.                          B. 13 cm                             C. 8,5 cm.                           D. 17 cm.

Câu 26: Cuộn sơ cấp và cuộn thứ cấp của một máy biến áp lí tưởng có số vòng dây lần lượt là N1 và N2. Biết N1 = 10N2. Đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp một điện áp xoay chiều u = 200\(\sqrt{2}\)cos100\(\pi \)t (V) thì điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn thứ cấp để hở là:

    A. 20\(\sqrt{2}\)V          B. 40V                                C. 40\(\sqrt{2}\)V              D. 20V  

Câu 27: Trên một sợi dây căng ngang với hai đầu cố định đang có sóng dừng. Không xét các điểm bụng hoặc nút, quan sát thấy những điểm có cùng biên độ và ở gần nhau nhất thì đều cách đều nhau 15cm. Bước sóng trên dây có giá trị bằng  

    A. 90 cm.                        B. 30 cm.                            C. 60cm                              D. 45 cm

Câu 28: Một con lắc lò xo đang dao động điều hòa mà lực đàn hồi và chiều dài của lò xo có mối liên hệ được cho bởi đồ thị hình vẽ. Cho g = 10 m/s2. Biên độ và chu kỳ dao động của con lắc là

    A. A = 4 cm; T = 0,28 s.                                                B. A = 6 cm; T = 0,28 s.

    C. A = 6 cm; T = 0,56 s.                                                D. A = 8 cm; T = 0,56 s.

Câu 29: Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng và tần số không đổi vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp theo thứ tự gồm biến trở R, cuộn cảm thuần L và tụ điện C. Gọi URL là điện áp hiệu dụng ở hai đầu đoạn mạch gồm R và L, UC là điện áp hiệu dụng ở hai đầu tụ điện C. Hình bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của URL và UC theo giá trị của biến trở R.  Khi giá trị của R bằng 80 Ω thì điện áp hiệu dụng ở hai đầu biến trở có giá trị là

    A. 120 V.                        B. 180 V.                            C. 160 V.                            D. 140 V.

Câu 30: Tại điểm S trên mặt nước yên tĩnh có nguồn dao động điều hoà theo phương thẳng đứng với tần số f. Khi đó trên mặt nước hình thành hệ sóng tròn đồng tâm S. Tại hai điểm M, N nằm cách nhau 5cm trên đường thẳng đi qua S luôn dao động ngược pha với nhau. Biết tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 80cm/s và tần số của nguồn dao động thay đổi trong khoảng từ 48Hz đến 64Hz. Tần số dao động của nguồn là

    A. 56Hz.                         B. 64Hz.                             C. 48Hz.                             D. 54Hz.

2. Đáp án

1

C

6

C

11

B

16

C

21

D

26

D

2

D

7

C

12

C

17

A

22

C

27

C

3

A

8

A

13

C

18

A

23

A

28

B

4

C

9

A

14

B

19

D

24

D

29

C

5

D

10

A

15

B

20

D

25

B

30

A

 

Trên đây là toàn bộ nội dung tài liệu Đề thi HK1 môn Vật lí 12 năm 2023-2024 có đáp án trường THPT Nguyễn Tri Phương. Để xem thêm nhiều tài liệu tham khảo hữu ích khác các em chọn chức năng xem online hoặc đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính.

Mời các em tham khảo các tài liệu có liên quan:

Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các em học sinh ôn tập tốt và đạt thành tích cao trong học tập.

 

ZUNIA9

ERROR:connection to 10.20.1.101:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
ERROR:connection to 10.20.1.101:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF