ON
ADMICRO

Bộ đề kiểm tra 1 tiết môn Hoá học lớp 12 năm 2016-2017 (có đáp án)

Tải về
VIDEO_3D

Mời các em học sinh cùng tham khảo tài liệu Bộ đề kiểm tra 1 tiết môn Hoá học lớp 12 có đáp án năm 2016-2017 mà HOC247 xin chia sẽ dưới đây, nhằm giúp các em hệ thống lại kiến thức, ôn tập về cách viết phương trình hoá học, phản ứng hoá học,... 

 
 
YOMEDIA

Đề kiểm tra 1 tiết số 1:

 

SỞ GD&ĐT HẢI DƯƠNG

TRƯỜNG THPT ĐOÀN THƯỢNG

 

ĐỀ KIỂM TRA 45’ MÔN HÓA HỌC - K12

Năm học: 2016 - 2017

Thời gian làm bài: 45 phút

(Đề thi gồm 02 trang, 30 câu trắc nghiệm)

 

Mã đề thi 134

     

Cho nguyên tử khối một số nguyên tố: H=1, C=12, N=14, O=16, Na=23, Mg=24, S=32, Cl = 35,5, K=39, Ca=40, Ba=137, Cu=64, Ag=108.

Câu 1: Phương trình hóa học nào sau đây chỉ thực hiện bằng phương pháp điện phân?

A. Cu + 2AgNO3 2Ag + Cu(NO3)2.                  B. Fe + 2FeCl3 3FeCl2.

C. MgSO4 + 2NaOH Mg(OH)2 + Na2SO4.        D. 2NaCl + H2O H2 +NaClO + NaCl.

Câu 2: Cho 200 ml dung dịch NaOH 1M vào 120ml dung dịch Ca(HCO3)2 1M thu được a gam chất rắn. Giá trị của a gần nhất với giá trị nào sau đây

A. 11,8.                           B. 23,5.                           C. 19,7.                           D. 9,7.

Câu 3: Cho 100 ml dung dịch Ba(OH)2 0,3M vào 50 ml dung dịch Al2(SO4)3 xM thu được 8,55 gam kết tủa. Thêm tiếp 100 ml dung dịch Ba(OH)2 0,4M vào bình phản ứng thì thu được là 18,8475 gam kết tủa. Giá trị của x là

A. 0,45                            B. 0,5                              C. 0,3                               D. 0,6

Câu 4: Cho 3,8 gam hỗn hợp muối M2CO3 và MHCO3 (M là kim loại kiềm) vào dung dịch H2SO4 2M (dư), sinh ra 0,496 lít khí (đktc). M là

A. K.                                B. Li.                               C. Rb.                              D. Na.

Câu 5: Cho m gam hỗn hợp G gồm: Na, Al, Fe vào nước dư thu được 4,48 lít khí (ở đktc). Mặt khác cho m gam G ở trên vào dung dịch NaOH dư thu được 7,84 lít khí (ở đktc) và dung dịch X, chất rắn Y. Hòa tan hoàn toàn Y vào HNO3 dư thu được 10,08 lít  NO2 (ở đktc, sản phẩm khử duy nhất). Giá trị của m là

A. 23,9.                           B. 47,8.                           C. 16,1.                           D. 32,2

Câu 6: Trong các phát biểu sau:

  1. Li có cấu trúc mạng tinh thể lập phương tâm khối, được ứng dụng chế tạo hợp kim siêu nhẹ.
  2. NaOH được sử dụng để sản xuất tơ nhân tạo.
  3. CaO tan trong nước không tỏa nhiệt, quặng đôlômit có công thức là MgCO3.CaCO3.
  4. Đun nóng nước cứng tạm thời và nước cứng toàn phần đều có kết tủa.
  5. Na2CO3 được ứng dụng để làm thuốc chữa bệnh dạ dày.

Phát biều không đúng là

A. (1), (2), (5).              B. (3), (4), (5).              C. (1), (2), (4).              D. (3), (5).

Câu 7: Phương pháp điện phân nóng chảy dùng để điều chế các kim loại

A. hoạt động trung bình. VD: Fe, Zn.                B. hoạt động mạnh. VD: Ca, Na.

C. mọi kim loại. VD : Cu, Na, Fe, Al                   D. kém hoạt động. VD: Ag, Au.

Câu 8: Hấp thụ hết 11,2 lít CO2 (ở đktc) vào dung dịch chỉ chứa 25,9 gam Ca(OH)2 thu được a gam chất rắn Y. Giá trị của a là

A. 15 gam.                      B. 10 gam.                      C. 20 gam.                      D. 35 gam.

Câu 9: Chất nào sau đây được sử dụng trong: y học (bó bột), lặn tượng, ...?

A. CaSO4.                        B. CaSO4.H2O.                C. CaSO4.2H2O.              D. BaCl2.H2O.

Câu 10: Cho 50ml dung dịch X chứa: K2SO4 0,2M và Na2CO3 0,2M vào dung dịch BaCl2 dư thu được a gam chất rắn Y. Giá trị của a gần nhất với giá trị nào sau đây?

A. 4,15 gam.                   B. 2,93 gam.                   C. 3,4 gam.                     D. 3, 9 gam.

 

Câu 11 - câu 30:  Để xem toàn bộ nội dung các câu hỏi của đề số 1, các em có thể tải về hoặc xem Online (Kiểm tra 1 tiết Hoá học lớp 12).

 

Đáp án đề thi số 1:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

D

A

A

C

C

D

B

C

B

A

A

D

D

B

B

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

C

D

A

C

D

A

D

B

B

D

C

C

B

C

A


Đề kiểm tra 1 tiết số 2:

SỞ GD&ĐT ĐỒNG NAI

TRƯỜNG THPT THỐNG NHẤT A

ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT NĂM HỌC 2016 - 2017

MÔN: HÓA HỌC - LỚP 12

Thời gian làm bài: 45 phút

 

Câu 1: Lượng glucozơ thu được khi thuỷ phân 1kg khoai chứa 20% tinh bột (hiệu suất đạt 81%) là:

A. 81g                               B. 180g                             C. 162g                             D. 90g

Câu 2: Thủy phân hoàn toàn hỗn hợp X gồm 2 este đơn chức A, B cần dùng 100 ml dung dịch NaOH 1M thu được 6,8 gam muối duy nhất và 4,04 gam hỗn hợp 2 ancol là đồng đẳng liên tiếp nhau. Công thức cấu tạo của 2 este là:

A. HCOOCH3 và HCOOC2H5­                                  B. CH3COOCH3 và CH3COOC2H5­

C. C2H3COOCH3 và C2H3COOC2H5                        D. HCOOC­2H5 và HCOOC3H7

Câu 3: Một loại mỡ chứa 60% panmitin và 40% stearin.  Xà phòng hóa hoàn toàn m gam mỡ trên thu được 220,8 gam glixerol. Giá trị của m là:

A. 2015,04g          B. 439,56g              C. 1876,46g              D. 2778,98g

Câu 4: Khi thuỷ phân xenlulozơ ta thu sản phẩm cuối cùng là:

A. frutozơ.           B. glucozơ.              C. glucozơ và fructozơ.      D. saccarozơ.

Câu 5: Ứng với CTPT C4H8O2 có bao nhiêu este đồng phân có khả năng tham gia phản ứng xà phòng hóa với NaOH tạo Natri fomiat?

A. 1               B. 2                    C. 4                       D. 3

Câu 6: Chất tham gia phản ứng tráng gương là:

A. xenlulozơ.       B. saccarozơ.                    C. tinh bột.                        D. glucozơ.

Câu 7: Phản ứng nào sau đây chuyển glucozơ và fructozơ thành một sản phẩm duy nhất?

A. Phản ứng với dung dịch AgNO3/NH3                     B. Phản ứng với Na

C. Phản ứng với Cu(OH)2                                           D. Phản ứng với H2/t0

  

 Câu 8 - câu 30:  Để xem toàn bộ nội dung các câu hỏi của đề số 2, các em có thể tải về hoặc xem Online (Kiểm tra 1 tiết Hoá học lớp 12).
 

Đáp án đề thi số 2:

1. B

2. A

3. A

4. B

5. B

6. D

7. D

8. B

9. B

10. D

11. D

12. A

13. C

14. D

15. A

16. A

17. C

18. D

19. C

20. C

21. C

22. C

23. D

24. A

25. B

26. B

27. A

28. C

29. A

30. A

 


Đề kiểm tra 1 tiết số 3:

SỞ GD&ĐT BẮC NINH

TRƯỜNG THPT LÝ THÁI TỔ

ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT NĂM HỌC 2016 - 2017

MÔN Hóa học - Lớp 12

Thời gian làm bài: 50 phút

(40 câu trắc nghiệm)

Cho nguyên tử khối của các nguyên tố: H = 1; Li = 7; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; K = 39; Ag = 108

Câu 1: Fructozơ không phản ứng với

A. dd AgNO3/NH3, to.     B. Cu(OH)2/OH-.      C. H2/Ni, to.                  D. nước Br2

Câu 2: Số đồng phân este có CTPT C3H6O2 là:

A. 5.                               B. 3.                               C. 4.                               D. 2.

Câu 3: Hợp chất X có CTPT C4H8O2. Khi thủy phân X trong dd NaOH thu được muối C2H3O2Na . Công thức cấu tạo của X là:

A. CH3COOC2H5.        B. HCOOC3H7.             C. C3H7COOH.             D. C2H5COOCH3.

Câu 4: Nhiệt độ sôi của các chất được sắp xếp theo thứ tự tăng dần đúng là

A. CH3COOCH3 < C2H5OH < CH3COOH.      B. CH3OH < CH3COOH < C6H5OH.

C. HCOOH < CH3COOH < C2H5OH.              D. HCOOH < CH3OH < CH3COOH

 

Câu 5 - câu 34:  Để xem toàn bộ nội dung các câu hỏi của đề số 3, các em có thể tải về hoặc xem Online (Kiểm tra 1 tiết Hoá học lớp 12).

 

Câu 35: Thuỷ phân hỗn hợp gồm 0,01 mol saccarozơ và 0,02 mol mantozơ một thời gian thu được dung dịch X (hiệu suất phản ứng thủy phân mỗi chất đều là 75%). Khi cho toàn bộ X tác dụng với một lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 thì lượng số mol Ag thu được gần nhất với giá trị nào

A. 0,12 mol.                 B. 0,095 mol.               C. 0,06 mol.                  D. 0,090 mol.

Câu 36: Cho 0,225 mol H2NC3H5(COOH)2 (axit glutamic) vào 175 ml dung dịch HCl 2M, thu được dung dịch X. Cho NaOH dư vào dung dịch X. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, số mol NaOH đã phản ứng là

A. 0,65.                         B. 0,45.                         C. 0,85.                         D. 0,80.

Câu 37: Thủy phân hoàn toàn hỗn hợp E chứa 1 mol peptit X và 1 mol peptit Y thu được 4 mol Ala và 5 mol Gly. Đốt cháy hoàn toàn 18,12g peptit X cần dùng 20,16 lít O2 (ở đktc) thu được CO2, H2O, N2 trong đó khối lượng CO2 nhiều hơn khối lượng nước là 19,8g. Y là

A. tripeptit                    B. pentapeptit              C. tetrapeptit                D. hexapeptit

Câu 38: Đốt cháy hoàn toàn 0,25 mol hỗn hợp một aminoaxit (có 1 nhóm NH2) và 1 anđehit no, đơn chức, mạch hở thu được 0,6 mol CO2 và 0,675 mol nước . Nếu cho 0,2 mol hỗn hợp trên tác dụng với AgNO3/NH3 dư thu được x mol Ag. Giá trị của x là:

A. 0,1                            B. 0,16                          C. 0,11                           D. 0,14

Câu 39: Xà phòng hoá hoàn toàn m gam một este no, đơn chức, mạch hở E bằng 26 gam dung dịch MOH 28% (M là kim loại kiềm). Cô cạn hỗn hợp sau phản ứng thu được 24,72 gam chất lỏng X và 10,08 gam chất rắn khan Y. Đốt cháy hoàn toàn Y, thu được sản phẩm gồm CO2, H2O và 8,97 gam muối cacbonat khan. Mặt khác, cho X tác dụng với Na dư, thu được 12,768 lít khí H2 (đktc). Phần trăm khối lượng muối trong Y có giá trị gần nhất với

A. 97,5.                         B. 80,0.                         C. 85,0.                         D. 67,5.

Câu 40: Đốt cháy hoàn toàn 0,33 mol hỗn hợp X gồm metyl propionat, metyl axetat và 2 hiđrocacbon mạch hở cần vừa đủ 1,27 mol O2, tạo ra 14,4 gam H2O. Nếu cho 0,33 mol X vào dung dịch Br2 dư thì số mol Br2 phản ứng tối đa là

A. 0,40.                         B. 0,26.                         C. 0,30.                         D. 0,33.

Đáp án đề thi số 3:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

D

D

A

A

D

C

B

D

D

A

B

B

B

D

C

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

C

D

C

D

C

B

C

A

D

A

C

C

B

A

A

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

 

B

C

A

A

B

D

B

B

C

A

 

 

Trên đây chỉ trích một phần đề số 1, đề số 2 và đề số 3 của bộ đề kiểm tra 1 tiết môn Hoá học lớp 12. Để xem toàn bộ nội dung các đề từ 1 đến 5 các em vui lòng đăng nhập vào trang hoc247.net để tải về máy tính. Hy vọng bộ đề này giúp các em học sinh lớp 12 ôn tập tốt hơn cho kỳ thi kiểm tra 1 tiết môn Hoá học. Chúc các em ôn tập và thi thật tốt.

-- MOD Hoá học HỌC247 (tổng hợp)

 

 

 


ERROR:index hoc247netdocument: query error: no field 'topic' found in schema

 

YOMEDIA
1=>1