YOMEDIA

Bộ 5 đề thi giữa HK1 môn Hóa học 9 có đáp án năm 2022-2023 Trường THCS Hùng Vương

Tải về
 
ZUNIA12

Nhằm hỗ trợ các em học sinh trong việc ôn tập, luyện đề chuẩn bị cho kì thi giữa HK1 sắp tới, HOC247 xin giới thiệu tài liệu Bộ 5 đề thi giữa HK1 môn Hóa học 9 có đáp án năm 2022-2023 Trường THCS Hùng Vương gồm đề thi và đáp án chi tiết. Mời các em cùng tham khảo. Chúc các em có kết quả học tập tốt!

ANYMIND360

 

TRƯỜNG THCS

HÙNG VƯƠNG

ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ 1

MÔN HÓA HỌC 9

NĂM HỌC 2022-2023

Thời gian làm bài: 45 phút

 

1. ĐỀ SỐ 1

Câu 1: Dãy các dung dịch nào dưới đây làm đổi màu quỳ tím thành màu xanh?

A. NaOH, Ca(OH)2, MgSO4, NaCl

B. Ca(OH)2, HCl, NaOH, Ba(OH)2

C. FeCl2, H2O, NaOH, Ba(OH)2

D. Ba(OH)2, Ca(OH)2, NaOH, KOH

Câu 2: Để phân biệt 2 dung dịch HCl và H2SO4 loãng. Ta dùng một kim loại là

A. Mg

B. Ba

C. Cu

D. Zn

Câu 3: Dẫn hỗn hợp khí gồm CO2, CO, SO2 qua dung dịch nước vôi trong, dư. Khí thoát ra là

A. CO

B. CO2

C. SO2

D. CO2 và SO2

Câu 4: Dãy gồm các kim loại tác dụng được với dung dịch H2SO4 loãng là:

A. Fe, Cu, Mg

B. Zn, Fe, Cu

C. Zn, Mg, Al.

D. Fe, Zn, Ag

Câu 5: Cho các chất sau: H2O, CO2, CaO và HCl. Số cặp chất phản ứng được với nhau là

A. 4

B. 5

C. 6

D. 3

Câu 6: Khi cho từ từ dung dịch NaOH cho đến dư vào ống nghiệm đựng dung dịch hỗn hợp gồm HCl và một ít phenolphtalein. Hiện tượng quan sát được trong ống nghiệm là:

A. Màu đỏ mất dần.

B. Không có sự thay đổi màu

C. Màu đỏ từ từ xuất hiện.

D. Màu xanh từ từ xuất hiện.

Câu 7: Cho một khối lượng bột sắt dư vào 200 ml dung dịch HCl. Phản ứng xong thu được 2,24 lít khí (đktc). Nồng độ mol của dung dịch HCl đã dùng là

A. 1M

B. 0,1M

C. 2M

D. 0,2M

Câu 8: Hòa tan hoàn toàn 2,4 gam một oxit của kim loại hóa trị II cần vừa đủ 10 gam dung dịch HCl 21,9%. Xác định công thức hóa học của oxit trên.

A. FeO

B. CaO

C. MgO

D. CuO

Câu 9: Cho sơ đồ chuyển hóa sau: X → Y → Z  X.

X, Y, Z có thể là

A. Na, Na2O, NaOH

B. P2O5, H3PO4, Ca3(PO4)2

C. Ba, BaSO4, BaO

D. CO2, Na2CO3, BaCO3

Câu 10: Cho 6,4 gam Cu tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc, nóng dư. Thu được V lít khí SO2 (đktc). Giá trị của V là

A. 2,24

B. 4,48

C. 3,36

D. 6,72

---(Để xem nội dung phần còn lại của Đề thi số 01, các em vui lòng xem online hoặc đăng nhập HOC247.NET tải về máy)---

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 1

1. D

2. B

3. A

4. C

5. A

6. C

7. A

8. D

9. D

10. A

11. C

12. B

13. C

14. C

15. B

16. C

17. B

18. D

19. A

20. B

21. C

22. C

23. B

24. B

25. A

2. ĐỀ SỐ 2

Câu 1: Oxit được dùng làm chất hút ẩm (chất làm khô) trong phòng thí nghiệm là

A. CuO

B. ZnO

C. PbO

D. CaO

Câu 2: Cho dãy bazơ sau: KOH, NaOH, Mg(OH)2, Cu(OH)2, Fe(OH)3, Al(OH)3. Số chất trong dãy không bị nhiệt phân hủy là:

A. 3

B. 2

C. 4

D. 1

Câu 3: Diêm tiêu có nhiều ứng dụng quan trong như: chế tạo thuốc nổ đen, làm phân bón, cung cấp nguyên tố nitơ và kali cho cây trồng,... Công thức hóa học của diêm tiêu là

A. KNO3

B. KClO3

C. NaNO3

D. NaNO2

Câu 4: Loại phân đạm nào dưới đây có hàm lượng nitơ cao nhất?

A. Kali nitrat

B. Amoni sunfat

C. Ure

D. Amoni nitrat

Câu 5: Dãy gồm các chất tác dụng được với dung dịch Na2CO3 là

A. H2SO4, NaOH và KNO3

B. HCl, KOH và SO2

C. H2SO4, Ca(OH)2 và MgCl2

D. NaOH, SO2 và KNO3

Câu 6: Chỉ dùng dung dịch HCl có thể phân biệt được các dung dịch:

A. KOH, KHCO3, Na2CO3

B. KOH, NaOH, AgNO3

C. Na2SO4, Na2SO3, NaNO3

D. KOH, Na2CO3, AgNO3

Câu 7: Khí N2 bị lẫn tạp chất là khí CO2, có thể dùng chất nào sau đây để thu được N2 tinh khiết?

A. H2SO4

B. Ca(OH)2

C. NaHSO3

D. CaCl2

Câu 8: Trong các dãy oxit dưới đây, dãy nào thỏa mãn điều kiện tất cả các oxit đều phản ứng với axit clohiđric?

A. CuO, FeO, CO2

B. CuO, P2O5, FeO

C. CuO, SO2, BaO

D. CuO, BaO, Fe2O3

Câu 9: Cho 1,82 gam hỗn hợp MgO và Al2O3 tác dụng vừa đủ với 250 ml dung dịch H2SO4 0,2M. Thành phần % khối lượng của mỗi oxit trong hỗn hợp là

A. 43,96% và 56,04%

B. 56,33% và 43,67%

C. 27,18% và 72,82%

D. 53,63% và 46,37%

Câu 10: Dãy oxit nào dưới đây khi hòa tan trong nước thu được dung dịch axit?

A. BaO, SO2, CO2, SO3

B. P2O5, SO3, N2O5, CO2

C. CO, SO2, CuO, Cl2O7

D. NO, Al2O3, P2O5, SO2

---(Để xem nội dung phần còn lại của Đề thi số 02, các em vui lòng xem online hoặc đăng nhập HOC247.NET tải về máy)---

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 2

1. D

2. B

3. A

4. C

5. C

6. D

7. B

8. D

9. A

10. B

11. B

12. C

13. C

14. D

15. A

16. A

17. D

18. A

19. B

20. A

21. C

22. C

23. B

24. B

25. A

3. ĐỀ SỐ 3

Câu 1: Dãy hóa chất nào dưới đây đều tác dụng được với dung dịch HCl?

A. Cu, K2O, Ba(OH)2, AgCl

B. Zn, FeO, Al(OH)3, CaCO3

C. H2O, BaO, KOH, CO2

D. CaO, P2O5, Al(OH)3, Mg

Càu 2: Dung dịch Ba(OH)2 không phản ứng được với chất nào dưới đây

A. dung dịch K2CO3

B. dung dịch Na2SO4

C. dung dịch CuCl2

D. dung dịch NaNO3

Câu 3: Có ba lọ không nhãn, mỗi lọ đựng một dung dịch các chất sau: NaOH, Ba(OH)2, KCl. Thuốc thử để nhận biết các chất trên là

A. quỳ tím và dung dịch NaCl

B. quỳ tím và dung dịch HCl

C. quỳ tím và dung dịch Na2SO4

D. phenolphatalein và dung dịch KCl

Câu 4: Muối nào dưới đây bị nhiệt phân hủy 

A. Cu(NO3)2

B. KMnO4

C. FeCl3

D. NaCl

Câu 5: Nguyên tố nào có tác dụng kích thích bộ rễ ở thực vật 

A. Cacbon

B. Nito

C. Photpho

D. Kali

Câu 6: Khi cho dung dịch KOH vào ống nghiệm đựng dung dịch FeCl3, hiện tượng quan sát được được là

A. xuất hiện kết tủa màu trắng xanh

B. xuất hiện có kết tủa màu đỏ nâu

C. có khí thoát ra

D. không có hiện tượng gì.

Câu 7: Cho a gam FeO tác dụng với dung dịch H2SO4 thu được 300 ml dung dịch FeSO4 1M. Giá trị của a gam là

A. 21,6 gam 

B. 10,8 gam 

C. 17,6 gam 

D. 25, 6 gam 

Câu 8: Cặp chất nào sau đây tác dụng với nhau tạo thành sản phẩm khí:

A. BaO và dung dịch H2SO

B. Ba(OH)2 và dung dịch H2SO4

C. BaCO3 và dung dịch H2SO4

D. BaCl2 và đung dịch H2SO4 

Câu 9: Dùng dung dịch chất nào dưới đây có thể phân biệt được dung dịch HCl và dung dịch H2SO4?

A. NaCl

B. Ba(OH)2 

C. Na2SO4

D. NaOH

Câu 10: Cho các cặp chất sau được trộn lẫn với nhau

(1) Na2CO3 và CuCl2

(2) NaCl và AgNO3

(3) ZnSO4 và CuCl2

(4) Na2CO3 và HCl

Trường hợp nào không xảy ra phản ứng

A. (1), (2

B. (3), (4)

C. (1), (3)

D. (2), (4)

---(Để xem nội dung phần còn lại của Đề thi số 03, các em vui lòng xem online hoặc đăng nhập HOC247.NET tải về máy)---

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 3

1B

2D

3C

4B

5C

6B

7A

8C

9B

10C

11A

12A

13B

14B

15C

16A

17A

18A

19B

20B

21A

22A

23C

24C

25A

4. ĐỀ SỐ 4

Câu 1. Dãy chất nào dưới đây gồm các oxit tác dụng được với nước?

A. CaO, CuO, SO3, Na2O

B. CaO, N2O5, Na2O, ZnO

C. Na2O, BaO, N2O, Fe2O3

D. SO3, CO2, BaO, Na2O

Câu 2. Chất nào sau đây hòa tan vào nước được dung dịch làm quỳ hóa xanh 

A. Na2

B. P2O5

C. SO2

D. CuO

Câu 3. Oxit bazơ nào sau đây được dùng để làm khô nhiều nhất?

A. ZnO

B. FeO

C. CaO

D. K2O

Câu 4. Phản ứng giữa hai chất nào sauđây dùng để điều chế khí lưu huỳnh đioxit trong công nghiệp

A. Na2SO3 và H2SO4

B. Na2SO3 và Ca(OH)2

C. Fe tác dụng H2SO4 đặc nóng

D. FeS2 và O2 (đốt quặng pirit sắt)

Câu 5. Dùng kim loại nào sau đây có thể nhận ra sự có mặt của HCl. Trong dung dịch  gồm: HCl, NaCl, H2O

A. Zn

B. Cu

C. Na

D. Ag

Câu 6. Kim loại X tác dụng với HCl loãng giải phóng khí Hiđro. Dẫn toàn bộ lượng khí H2 trên qua ống nghiệm chứa oxit, nung nóng thu được kim loại Y. Hai chất X, Y lần lượt là:

A. Ca và Al

B. Mg và Fe

C. Na và Mg

D. Al và Cu

Câu 7. Dãy chất nào sau đây gồm bazơ bị nhiệt phân hủy là?

A. Fe(OH)3, Ca(OH)2, KOH, Cu(OH)2

B. KOH, Fe(OH)2, Ca(OH)2, Mg(OH)2

C. KOH, CaOH)2, Cu(OH)2, Al(OH)3

D. Fe(OH)3, Cu(OH)2, Al(OH)3, Zn(OH)2

Câu 8. Chất nào dưới đây không dùng để phân biệt dung dịch Na2SO4 và dung dịch H2SO4 loãng?

A. Mg

B. Mg(OH)2

C. MgO

D. Cu

Câu 9. Cặp chất khi phản ứng tạo ra chất khí là.

A. K2CO3 và H2SO4

B. AgNO3 và BaCl2

C. Na2SO4 và BaCl2

D. KOH và Fe(NO3)3

Câu 10. Để làm sạch khí N2 từ hỗn hợp khí gồm N2, SO2, có thể dùng dung dịch nào sau đây?

A. H2SO4

B. Ba(OH)2

C. NaHSO3

D. CaCl2

---(Để xem nội dung phần còn lại của Đề thi số 04, các em vui lòng xem online hoặc đăng nhập HOC247.NET tải về máy)---

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 4

1D

2A

3C

4D

5A

6D

7D

8A

9A

10B

11B

12C

13B

14B

15B

16B

17C

18B

19C

20C

21A

22D

23B

24A

25A

5. ĐỀ SỐ 5

Câu 1: Oxit là:

A. Hỗn hợp của nguyên tố oxi với một nguyên tố hóa học khác

B. Hợp chất của nguyên tố phi kim với một nguyên tố hóa học khác

C. Hợp chất của oxi với một nguyên tố hóa học khác

D. Hợp chất của các nguyên tố kim loại với một nguyên tố hóa học khác

Câu 2: Oxit axit là:

A. Những oxit tác dụng với dung dịch axit tạo thành muối và nước

B. Những oxit tác dụng với dung dịch bazo tạo thành muối và nước

C. Những oxit không tác dụng với dung dịch bazo và dung dịch axit

D. Những oxit chỉ tác dụng với muối

Câu 3: Dãy chất gồm các oxit axit là:

A. CO2, SO2, NO, P2O5

B. CO2, SO3, Na2O, NO2

C. SO2, P2O5, CO2, SO3

D. H2O, CO, NO, Al2O3

Câu 4: Khử hoàn toàn 0,58 tấn quặng sắt chứa 90% là Fe3O4 bằng khí hidro. Khối lượng sắt thu được là:

A. 0,378 tấn

B. 0,156 tấn

C. 0,126 tấn

D. 0,467 tấn

Câu 5: Cho 7,2 gam một loại oxit sắt tác dụng hoàn toàn với khí hidro cho 5,6 gam sắt. Công thức oxit sắt là:

A. FeO

B. Fe2O3

C. Fe3O4

D. FeO2

Câu 6: Oxit tác dụng với nước tạo ra dung dịch làm quỳ tím hóa xanh là:

A. CO2

B. P2O5

C. Na2O

D. MgO

Câu 7: Sản phẩm của phản ứng phân hủy canxicacbonat bởi nhiệt là:

A. CaO và CO

B. CaO và CO2

C. CaO và SO2

D. CaO và P2O5

Câu 8: Hòa tan hết 12 gam Natrioxit vào nước thu được 500ml dung dịch A. Nồng độ mol của dung dịch A là:

A. 0,8M

B. 0,6M

C. 0,4M

D. 0,2M

Câu 9: Oxit của một nguyên tố hóa trị (II) chứa 28,57% oxi về khối lượng. Nguyên tố đó là:

A. Ca

B. Mg

C. Fe

D. Cu

Câu 10: Dãy gồm các kim loại tác dụng được với dung dịch H2SO4 loãng là:

A. Fe, Cu, Mg

B. Zn, Fe, Cu

C. Zn, Fe, Al

D. Fe, Zn, Ag

---(Để xem nội dung phần còn lại của Đề thi số 05, các em vui lòng xem online hoặc đăng nhập HOC247.NET tải về máy)---

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 5

1B

2C

3C

4A

5A

6C

7B

8B

9A

10C

11A

12C

13C

14B

15A

16B

17A

18A

19C

20C

21C

22B

23A

24A

25B

 

Trên đây là một phần trích đoạn nội dung Bộ 5 đề thi giữa HK1 môn Hóa học 9 có đáp án năm 2022-2023 Trường THCS Hùng Vương. Để xem toàn bộ nội dung các em chọn chức năng xem online hoặc đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính.

Mời các em tham khảo tài liệu có liên quan:

Hy vọng bộ đề thi này sẽ giúp các em học sinh ôn tập tốt và đạt thành tích cao trong kì thi sắp tới.

 

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON