ON
ADMICRO

5 Đề thi thử các trường Chuyên môn Hóa THPT QG 2017 có đáp án - Phần 2

Tải về
VIDEO_3D

HỌC247 mời cả nhà tham khảo Bộ 5 Đề thi thử các trường Chuyên môn Hóa kì thi THPT Quốc gia 2017 theo cấu trúc của Bộ Giáo dục và đào tạo được chọn lọc từ các trường THPT Chuyên Hạ Long Quảng Ninh, THPT Chuyên Thái Bình - Thái Bình,THPT Chuyên Lương Văn Chánh - Phú Yên,THPT Chuyên KHTN - Hà Nội, THPT Chuyên Lương Thế Vinh - Đồng Nai sẽ giúp các em tự luyện tập với đa dạng các câu hỏi trắc nghiệm và nhiều góc độ để rèn luyện kĩ năng giải toán, ôn tập và đánh giá khả năng ghi nhớ cũng như tư duy làm bài nhằm chuẩn bị tốt nhất cho kì thi THPT QG 2017 sắp tới.

 
 
YOMEDIA

SỞ GD & ĐT QUẢNG NINH

TRƯỜNG THPT CHUYÊN HẠ LONG

 

 

ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 2

NĂM HỌC 2016 – 2017

Môn: HÓA HỌC

Thời gian làm bài: 50 phút

 

Câu 1: Cho thứ tự trong dãy điện hóa của một cặp oxi hóa- khử như sau Al3+/Al; Zn2+/Zn; Fe2+/Fe; Pb2+/Pb; Ag+/Ag. Phát biểu nào sau đây là đúng ?

     A. Nguyên tử Pb có thể khử Zn2+ trong dung dịch.

     B. Nguyên tử Ag có thể khử Zn2+ trong dung dịch.

     C. Nguyên tử Fe có thể khử Zn2+ trong dung dịch.

     D. Nguyên tử Al có thể khử Zn2+ trong dung dịch. 

Câu 2: 11,0 gam hỗn hợp A gồm Fe và Al phản ứng hết với dung dich HCl dư thu được 8,96 lít H2 (đktc). Cho 22 gam hỗn hợp A phản ứng hết với dung dịch HNO3 dư thu được V lít NO (đktc) là sản phẩm khử duy nhất. Giá trị V là:

     A. 11,2                          B. 6,72                          C. 13,44                        D. 8,96 

Câu 3: Cho dãy các chất sau anđehit fomic, anđehit axetic, axit axetic, ancol etylic, glucozo, saccarozo, vinyl fomat. Số chất trong dãy khi đốt cháy hoàn toàn có số mol CO2 sinh ra bằng số mol O2  tham gia phản ứng là 

     A. 3                               B. 4                               C. 6                                D. 5

Câu 4: Nung bột Fe2O3 với a gam bột Al trong khí trơ thu được 12,32 gam hỗn hợp rắn X. Cho toàn bộ X vào lượng dư dung dịch NaOH, thu được 2,016 lít khí H2 (đktc). Biết các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn. Giá trị của a là:

     A. 2,56                          B. 3,43                          C. 4,32                          D. 2,97

Câu 14: Thực hiện phản ứng lên men rượu từ 2,025 kg khoai chứa 80% tinh bột (còn lại là tạp chất trơ) . Cho toàn bộ lượng CO2 hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch Ca(OH)2 thu được 450 gam kết tủa, đun nóng dung dịch lại thu được 200 gam kết tủa nữa. Hiệu suất của phản ứng lên men là

     A. 85,5%                      B. 42,5%                      C. 37,5%                       D. 30,3% 

Các em có thể tải về hoặc xem Online để xem toàn bộ nội dung các câu hỏi của đề thi thử của trường THPT Chuyên Hạ Long - Quảng Ninh nhé!

Đáp án Đề thi thử lần 1 THPT Chuyên Hạ Long - Quảng Ninh lần 2

1.D

2.C

3.D

4.C

5.C

6.A

7.A

8.C

9.A

10.A

11.B

12.B

13.B

14.B

15.D

16.D

17.A

18.D

19.C

20.B

21.A

22.B

23.D

24.B

25.A

26.D

27.D

28.A

29.C

30.B

31.D

32.C

33.A

34.B

35.D

36.D

37.C

38.A

39.B

40.B

 

Đề thi thử môn Hóa THPT Chuyên Thái Bình - Thái Bình

SỞ GD & ĐT THÁI BÌNH

TRƯỜNG THPT CHUYÊN THÁI BÌNH

 

 

ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 1

NĂM HỌC 2016 – 2017

Môn: HÓA HỌC

Thời gian làm bài: 50 phút

Câu 1: Từ 1 tấn mùn cưa chứa 60% xenlulozơ điều chế ancol etylic 700. Hiệu suất của quá trình là 70%, khối lượng riêng của ancol nguyên chất là 0,8g/ml.Thể tích ancol 700 thu được là:

A. 208,688 lít                         B.298,125 lít              C.452,893 lít                           D. 425,926 lít

Câu 2: Hòa tan 30 gam glyxin trong 60 gam etanol rồi thêm từ từ 10 ml dung dịch H2SO4 đặc, sau đó nung nóng một thời gian. Để nguội, cho hỗn hợp vào nước lạnh, rồi trung hòa bằng NH3 dư thu được một sản phẩm hữu cơ có khối lượng 33g. Hiệu suất của phản ứng là:

A. 75%                                    B.80%                                     C. 85%                        D.60%

Câu 3: Thủy phân este C4H6O2 trong môi trường kiềm thu được hỗn hợp sản phẩm mà các sản phẩm đó đều có phản ứng tráng gương. Cấu tạo có thể có của este là:

A.HCOO-CH=CHCH3                                       B.CH2=CH-COOCH3   

C.HCOO-CH2CH=CH2                                      D. CH2COOCH=CH2

Câu 9: Hợp chất A có công thức phân tử C4H6Cl2O2. Cho 0,1 mol A tác dụng vừa đủ với dung dịch chứa 0,3 mol NaOH, thu được dung dịch hỗn hợp trong đó có 2 chất hữu cơ gồm ancol etylic và chất hữu cơ X, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của  m là :

A. 9,60g                                  B.  23,1g                                 C. 11,4g                       D. 21,3g

Câu 15: Xenlulozơ trinitrat là chất dễ cháy và nổ mạnh được điều chế từ xenlulozơ và HNO3.Muốn điều chế 29,7kg xenlulozơ trinitrat ( hiệu suất là 90%) thì thể tích HNO3 96% (d =1,52 g/ml) cần dùng là:

A. 1,439 lít                              B.15 lít                                    C. 24,39 lít                  D. 14,39 lít

Câu 16: Tính chất của anilin yếu hơn NH3 thể hiện ở phản ứng nào?

A. Anilin tác dụng được với axit                                          B. Anilin dễ tạo kết tủa với dung dịch FeCl3

C. Anilin tác dụng dễ dàng với nước Brom                        D.Anilin không làm đổi màu quỳ tím

Câu 17: Nhận định nào dưới đây không đúng về Glucozơ và Fructozơ.

A. Glucozơ và Fructozơ đều tác dụng được với hidro tạo poliancol

B. Glucozơ và Fructozơ đều tác dụng được với Cu(OH)2 tạo ra dung dịch phức đồng màu xanh lam.

C. Glucozơ có phản ứng tráng bạc vì nó có tính chất của nhóm –CHO

D. Khác với Glucozơ, Fructozơ không có phản ứng tráng bạc vì nó ở dạng mạch hở, no, không có nhóm –CHO

Câu 18: Cho khí CO đi qua ống chứa 0,04 mol X gồm FeO và Fe2O3 đốt nóng, ta nhận được 4,784 gam chất rắn Y ( gồm 4 chất), khí đi ra khỏi ống dẫn qua dung dịch Ba(OH)2 dư thì thu được 9,062 gam kết tủa. Phần trăm khối lượng FeO trong hỗn hợp X là:

A.24,42%                                B.25,15%                    C.32,55%                                D.13,04%

Câu 19: Cho 1,22g một este E phản ứng vừa đủ với 0,02 mol KOH, cô cạn dung dịch thu được 2,16g hỗn hợp muối F. Đốt cháy hoàn toàn muối này thu được 2,64g CO2 ; 0,54g H2O và a gam K2CO3. ME < 140 đvC. Trong F phải chứa muối nào sau đây?

A. CH3C6H4-OK                       B. C2H5COOK              C. CH3COOK                            D. HCOOK

Câu 21: Bốn kim loại Na, Al, Fe và Cu được ấn định không theo thứ tự X, Y, Z, T. Biết: X, Y được điều chế bằng phương pháp điện phân nóng chảy; X đẩy được kim loại T ra khỏi dung dịch muối; Z tác dụng được với dung dịch H2SO4 đặc nóng nhưng không tác dụng được với dung dịch H2SO4 đặc nguội. X, Y, Z, T lần lượt là:

     A.  Na; Fe; Al; Cu.                                      B. Na; Al; Fe; Cu. 

     C.  Al; Na; Cu; Fe.                                      D. Al; Na; Fe; Cu.

Câu 22: Đun nóng 0,4 mol hỗn hợp E gồm dipeptit X, tripeptit Y và tetrapeptit Z đều mạch hở bằng lượng vừa đủ dung dịch NaOH, thu được dung dịch chứa 0,5 mol muối của glyxin và 0,4 mol muối của alanin và 0,2 mol muối của valin. Mặt khác đốt cháy m gam E trong O2 vừa đủ thu được hỗn hợp O2, H2O và N2, trong đó tổng khối lượng của CO2 và nước là 78,28g. Giá trị của  m gần nhất với giá trị nào :

A. 40                           B. 50                           C. 35                           D. 45

Câu 27: Có các nhận định sau :

1. Chất béo là trieste của glixerol với các axit monocacboxylic có mạch C dài không phân nhánh.

2. Lipit gồm các chất béo ,sáp, steroid, photpholipit,...

3. Chất béo là chất lỏng

4. Chất béo chứa các gốc axit không no thường là chất lỏng ở nhiệt độ thường và được gọi là dầu.

5. Phản ứng thủy phân chất béo trong môi trường kiềm là phản ứng thuận nghịch.

6. Chất béo là thành phần chính của dầu mỡ động vật, thực vật.

Số nhận định đúng :

     A. 5                                                B. 2                             C. 4                              D. 3

Câu 37: Cho 5,6g hỗn hợp X gồm Mg, MgO có tỉ lệ mol tương ứng là 5 : 4 tan vừa đủ trong dung dịch hỗn hợp chứa HCl và KNO3. Sau phản ứng thu được 0,224 lit khí N2O (đktc) và dung dịch Y chỉ chứa muối clorua. Biết các phản ứng hoàn toàn. Cô cạn dung dịch Y cẩn thận thu được m gam muối. Giá trị của  m là :

     A. 20,51g               B. 23,24g                    C. 24,17g                    D. 18,25g

Câu 38: Nhận định nào sau đây là đúng nhất :

     A. Phân tử polime do nhiều đơn vị mắt xích tạo thành

     B. Xenlulozo có thể bị đề polime khi được đun nóng

     C. Monome và mắt xích trong polime có cấu tạo giống nhau

     D. Cao su lưu hóa là sản phẩm khi lưu hóa cao su thiên nhiên.

Câu 39: Quá trình thủy phân tinh bột bằng enzim không xuất hiện chất nào sau đây :

     A. Saccarozo         B. Dextrin                   C. Mantozơ                 D. Glucozơ

Câu 40: Hợp chất X (chứa C, H, O, N) có công thức phân tử trùng với công thức đơn giản nhất, vừa tác dụng với axit vừa tác dụng với kiềm. Trong X, % khối lượng của nguyên tố C, H, N lần lượt là 40,449% ; 7,865% ; 15,73%. Khi cho 4,45g X phản ứng hoàn toàn với NaOH (đun nóng) được 4,85g muối khan. Nhận định nào về X sau đây không đúng :

A. X vừa tác dụng với dung dịch HCl, vừa tác dụng với dung dịch NaOH

B. Phân tử X chứa 1 nhóm este

C. X dễ tan trong nước hơn Alanin

D. X là hợp chất no, tạp chức.

Các em có thể tải về hoặc xem Online để xem toàn bộ nội dung các câu hỏi của đề thi thử của trường THPT Chuyên Thái Bình - Thái Bình lần 1 nhé!

Đáp án Đề thi thử lần 1 THPT Chuyên Thái Bình - Thái Bình lần 1

1.D

2.B

3.A

4.C

5.B

6.B

7.A

8.A

9.B

10.B

11.C

12.B

13.A

14.D

15.D

16.D

17.D

18.D

19.D

20.B

21.D

22.C

23.D

24.B

25.C

26.B

27.D

28.D

29.A

30.D

31.C

32.B

33.B

34.A

35.D

36.B

37.A

38.D

39.A

40.C

 

Trên đây chỉ trích một phần câu hỏi trong đề thi của trường THPT Chuyên Hạ Long Quảng Ninh, THPT Chuyên Thái Bình - Thái Bình,THPT Chuyên Lương Văn Chánh - Phú Yên,THPT Chuyên KHTN - Hà Nội, THPT Chuyên Lương Thế Vinh - Đồng Nai thuộc Bộ đề thi thử THPT Quốc Gia 2017. Để xem toàn bộ nội dung các em vui lòng đăng nhập vào trang HỌC247.net và tải về máy tính.

Các em quan tâm có thể xem thêm:

  • Bộ 5 Đề thi thử các trường môn Hóa THPT QG 2017 có đáp án - Phần 1Phần 2
  • Bộ 5 Đề thi thử các trường Chuyên môn Hóa THPT QG 2017 có đáp án - Phần 1

Hy vọng bộ đề này giúp các em học sinh lớp 12 ôn tập tốt và đạt thành tích cao nhất trong kỳ thi THPT Quốc gia 2017 sắp tới. Chúc các em học tốt!

-- MOD HÓA HỌC247 (tổng hợp)--

 

 

 


ERROR:index hoc247netdocument: query error: no field 'topic' found in schema

 

YOMEDIA
1=>1