ON
ADMICRO

5 Đề thi thử các trường Chuyên môn Hóa THPT QG 2017 có đáp án - Phần 1

Tải về
VIDEO_3D

HỌC247 mời cả nhà tham khảo Bộ 5 Đề thi thử các trường Chuyên môn Hóa kì thi THPT Quốc gia 2017 theo cấu trúc của Bộ Giáo dục và đào tạo được chọn lọc từ các trường THPT Chuyên Vinh - Nghệ An, THPT Chuyên Sư Phạm - Hà Nội,THPT Chuyên Nguyễn Quang Diêu - Đồng Tháp,THPT Chuyên Lam Sơn - Thanh Hóa, THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên - Hà Nội sẽ giúp các em tự luyện tập với đa dạng các câu hỏi trắc nghiệm và nhiều góc độ để rèn luyện kĩ năng giải toán, ôn tập và đánh giá khả năng ghi nhớ cũng như tư duy làm bài nhằm chuẩn bị tốt nhất cho kì thi THPT QG 2017 sắp tới.

 
 
YOMEDIA

SỞ GD & ĐT NGHỆ AN

THPT Chuyên Vinh

 

(Đề thi có 40 câu / 4 trang)

ĐỀ THI THỬ LẦN 1 THPT QUỐC GIA NĂM 2017

Môn: KHOA HỌC TỰ NHIÊN – HÓA HỌC

Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề

 

 

Câu 5: Fructozo không phản ứng với chất nào trong các chất sau đây?

     A. Dung dịch AgNOtrong NH3, đun nóng     B. Hcó Ni xúc tác, đun nóng

     C. Nước brom                                                    D. Cu(OH)trong môi trường kiềm

Câu 6: Từ mỗi chất: Cu(OH)2, NaCl lựa chọn phương pháp thích hợp (các điều kiện khác có đủ) để điều chế ra các kim loại tương ứng. Khi đó số phản ứng tối thiểu phải thực hiện để điều chế được 2 kim loại Cu, Na là:

     A. 6                               B. 3                               C. 5                                D. 4

Câu 20: Ngâm một lá kim loại X có khối lượng 32 gam trong dung dịch HCl, sau khi thu được 2,24 lít khí (đktc) khối lượng lá kim loại đã giảm đi 7,5% so với ban đầu. X là kim loại nào trong các kim loại sau đây?

     A. Ca                             B. Mg                            C. Al                              D. Fe

Câu 21: Lên men 60 gam glucozo, lượng khí CO2 sinh ra hấp thụ hết vào nước vôi trong thu được 12 gam kết tủa và khối lượng dung dịch sau phản ứng tăng lên 10 gam với khối lượng nước vôi trong ban đâu. Hiệu suất của phản ứng lên men là:

     A. 75,0%                      B. 60,0%                      C. 54,0%                       D. 67,5%

Câu 36: Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp gồm Fe3O4, FeS trong m gam dung dịch HNO3 50% thu được 2,688 lít NO2 (đktc, sản phẩm khử duy nhất của N+5). Dung dịch thu đưcọ phản ứng vừa đủ với 240ml dung dịch NaOH 2M. Lọc lấy kết tủa đem nung đến khối lượng không đổi thu được 8 gam chất rắn. Giá trị của m gần nhất với giá trị nào sau đây?

     A. 73,10                        B. 57,96                        C. 63,10                        D. 62,80

Câu 37: Cho 10,8 gam bột Al và m gam hỗn hợp X gồm CuO và Fe3O4 vào bình chân không rồi nung nóng thu được hỗn hợp rắn Y. Chia Y thành 2 phần bằng nhau. Phần 1 cho tác dụng hết với dung dịch NaOH dư thấy thoát ra 0,06 mol khí H2, đồng thời thu được 18,08 gam hỗn hợp chất rắn không tan. Phần 2 cho tác dụng hết với dung dịch HNO3 dư thu được dung dịch Z chứa 106,16 gam muối và thoát ra 0,18 mol khí NO duy nhất. Khối lượng của Fe3O4 có trong m gam X là:

     A. 21,92 gam               B. 24,32 gam               C. 27,84 gam                D. 19,21 gam

Câu 38: Hỗn hợp X gồm FeO và Fe3O4 có tỉ lệ mol tương ứng là 1:3. Cho một luồng CO đi qua ống sứ đựng m gam X nung nóng, sau một thời gian thu được 6,96 gam hỗn hợp Y gồm Fe, FeO, Fe3O4. Hòa tan hoàn toàn Y trong dung dịch HNO3 dư thu được 2,24 lít (đktc) hỗn hơp Z gồm NO, NO2 (không có sản phẩm khử khác của N+5), tỉ khối của Z so với metan là 2,725. Giá trị của m là :

     A. 7,68                          B. 6,82                          C. 10,34                        D. 30,40

Câu 39: Trieste X được tạo thành từ glixerol và các axit cacboxylic đơn chức. Trong phân tử X có số nguyên tử cacbon nhiều hơn số nguyên tử oxi là 1. Cho m gam X tác dụng hết với lượng dư dung dịch NaOH thì có 12 gam NaOH phản ứng. Đốt cháy hoàn toàn m gam X cần ít nhất bao nhiêu lít O2 (đktc)?

     A. 17,92 lít                   B. 13,44 lít                   C. 8,96 lít                      D. 14,56 lít

Câu 40: Thủy phân hoàn toàn 10,32 gam este đơn chức X rồi cho toàn bộ sản phẩm tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 51,84 gam. Phát biểu nào sau đây sai?

     A. X có đồng phân hình học cis- trans.

     B. Có thể điều chế X bằng phản ứng este hóa giữa axit fomic và ancol anlylic

     C. X có thể làm mất màu nước brom

     D. Trong phân tử X có 6 nguyên tử hidro

Các em có thể tải về hoặc xem Online để xem toàn bộ nội dung các câu hỏi của đề thi thử của trường THPT Chuyên Vinh - Nghệ An nhé!

Đáp án Đề thi thử lần 1 THPT Chuyên Vinh - Nghệ An

1.C

2.B

3.D

4.D

5.C

6.B

7.A

8.C

9.A

10.C

11.B

12.A

13.C

14.C

15.B

16.C

17.D

18.B

19.D

20.B

21.A

22.A

23.A

24.A

25.B

26.D

27.A

28.B

29.D

30.B

31.C

32.C

33.C

34.C

35.A

36.A

37.C

38.A

39.D

40.B

 

 

 

SỞ GD & ĐT HÀ NỘI

THPT Chuyên Sư Phạm

 

 

(Đề thi có 40 câu / 4 trang)

ĐỀ THI THỬ LẦN 1 THPT QUỐC GIA NĂM 2017

Môn: KHOA HỌC TỰ NHIÊN – HÓA HỌC

Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề

 

 

Câu 18: Cho 10g hh gồm Fe và Cu tác dụng với dd H2SO4 loãng dư. Sau phản ứng thu được 2,24 lít khí H2 (đktc), dd X và m gam chất rắn không tan. Giá trị của m là:

     A. 3,4g                          B. 4,4g                          C. 5,6g                           D. 6,4g

Câu 19: Một muối khi tan vào nước tạo thành dd có môi trường kiềm, muối đó là:

     A. NH4NO3                    B. KHSO4                      C. NaCl                          D. NaHCO3

Câu 20: Cho dãy các dd: glucozo, saccarozo, etanol, glixerol. Số dd trong dãy phản ứng được với Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường tạo thành dd có màu xanh lam là:

     A. 2                               B. 3                               C. 4                                D. 1

Câu 25: Hỗn hợp X gồm một axit cacboxylic T (hai chức, mạch hở), hai ancol đơn chức cùng dãy đồng đẳng và một este hai chức tạo bởi T với hai ancol đó. Đốt cháy hoàn toàn a gam X, thu được 8,36 gam CO2. Mặt khác, đun nóng a gam X với 100 ml dung dịch NaOH 1M, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thêm tiếp 20 ml dung dịch HCl 1M để trung hòa lượng NaOH dư, thu được dung dịch Y. Cô cạn Y, thu được m gam muối khan và 0,05 mol hỗn hợp hai ancol có phân tử khối trung bình nhỏ hơn 46. Giá trị của m là

     A. 6,53                          B. 7,09                          C. 5,92                          D. 5,36

Câu 26: Hỗn hợp T gồm ba chất hữu cơ X, Y, Z (50 < MX < MY < MZ) và đều tạo nên từ các nguyên tố C, H, O. Đốt cháy hoàn toàn m gam T thu được H2O và 2,688 lít khí CO2 (đktc). Cho m gam T phản ứng với dung dịch NaHCO3 dư, thu được 1,568 lít khí CO2 (đktc). Mặt khác, cho m gam T phản ứng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, thu được 10,8 gam Ag. Giá trị của m là

     A. 4,4                            B. 5,2                            C. 4,8                             D. 4,6

Câu 27: Cho 46,8g hỗn hợp CuO và Fe3O4 (tỉ lệ 1: 1) tan hết trong dd H2SO4 loãng vừa đủ thu được dd A. Cho m gam Mg vào A sau khi phản ứng kết thúc thu được dung dịch B. Thêm dung dịch KOH dư vào B thu được kết tủa D. Nung D trong không khí đến khi khối lượng không đổi thu được 45(g) chất rắn E . Giá trị gần nhất của m là:

     A. 6,6g                          B. 11g                           C. 13,2g                        D. 8,8g

Câu 39: Cho sơ đồ chuyển hóa CH4 → C2H2 → C2H3Cl → PVC. Để tổng hợp 250kg PVC theo sơ đồ thì cần V m3 khí thiên nhiên ở đktc. Giá trị của V là ( biết CH4 chiếm 80% thể tích khí thiên nhiên và hiệu suất cả quá trình là 50%)

     A. 286,7                        B. 448,0                        C. 358,4                        D. 224,0

Câu 40: Tiến hành các thí nghiệm sau:

(a) Sục khí Cl2 và dd NaOH ở nhiệt độ thường

(b) Hấp thụ hết 2 mol CO2 vào dd chứa 3 mol NaOH

(c) Cho KMnO4 vào dd HCl đặc dư

(d) Cho hh Fe2O3 và Cu (tỉ lệ 2:1) vào dd HCl dư

(e) Cho CuO vào dd HNO3

(f) Cho KHS vào dd NaOH vừa đủ

Số thí nghiệm thu được 2 muối là

     A. 3                               B. 6                               C. 4                                D. 5

Các em có thể tải về hoặc xem Online để xem toàn bộ nội dung các câu hỏi của đề thi thử của trường THPT Chuyên Sư Phạm - Hà Nội nhé!

Đáp án Đề thi thử lần 1 THPT Chuyên Sư Phạm - Hà Nội

1.A

2.A

3.D

4.D

5.A

6.B

7.A

8.B

9.A

10.B

11.A

12.A

13.A

14.C

15.B

16.C

17.B

18.B

19.D

20.B

21.A

22.D

23.A

24.D

25.B

26.D

27.B

28.D

29.C

30.B

31.C

32.C

33.C

34.C

35.D

36.C

37.D

38.D

39.B

40.C

 

Trên đây chỉ trích một phần câu hỏi trong đề thi của trường THPT Chuyên Vinh Nghệ An, THPT Chuyên Sư Phạm - Hà Nội,THPT Chuyên Nguyễn Quang Diêu - Đồng Tháp,THPT Chuyên Lam Sơn - Thanh Hóa, THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên - Hà Nội thuộc Bộ đề thi thử THPT Quốc Gia 2017. Để xem toàn bộ nội dung các em vui lòng đăng nhập vào trang HỌC247.net và tải về máy tính.

Các em quan tâm có thể xem thêm:

  • Bộ 5 Đề thi thử các trường môn Hóa THPT QG 2017 có đáp án - Phần 1, Phần 2
  • Bộ 5 Đề thi thử các trường Chuyên môn Hóa THPT QG 2017 có đáp án - Phần 2

Hy vọng bộ đề này giúp các em học sinh lớp 12 ôn tập tốt và đạt thành tích cao nhất trong kỳ thi THPT Quốc gia 2017 sắp tới. Chúc các em học tốt!

-- MOD HÓA HỌC247 (tổng hợp)--

 

 

 


ERROR:index hoc247netdocument: query error: no field 'topic' found in schema

 

YOMEDIA
1=>1