RANDOM

40 Câu trắc nghiệm Este - Lipit - Ôn thi THPT QG môn Hóa 2019

Tải về

HỌC247 xin giới thiệu đến các em học sinh Bộ đề 40 câu trắc nghiệm Este - Lipit Hóa học 12. Hi vọng với tài liệu này sẽ giúp các em ghi nhớ và tư duy gắn kết các kiến thức Hóa học lớp 12, chuẩn bị thật tốt cho các kì thi sắp tới.

40 Câu trắc nghiệm Este - Lipit - Ôn thi THPT QG môn Hóa 2019

Câu 1: Công thức tổng quát của este tạo ra từ ancol no, đơn chức, mạch hở và axit cacboxylic không no có một liên kết đôi C=C, đơn chức, mạch hở là:

A. CnH2n+2O
B. CnH2n-2O2
C. CnH2nO2
D. CnH2nO

Câu 2: Thủy phân hoàn toàn 89 gam chất béo băng dung dich NaOH để điều chế xà phòng thu được 9,2 gam glixerol. Biết muối của axit béo chiếm 60% khối lượng xà phòng thu được là?

  A. 153 gam  B. 58,92 gam   C. 55,08gam  D. 91,8 gam

Câu 3: Số este có công thức phân tử C5H10O2 có khá năng tham gia phản ứng tráng bạc là?

  A. 6  B. 4  C. 3  D. 5

Câu 4: Este nào sau đây có mùi chuối chín?

  A. Etyl format  B. Benzyl exetat  C. Isoamyl exetat  D. Etyl butirat

Câu 5: Đun nóng 0,2 mol este đơn chức X với 135 ml dung dịch NaOH 2M. Sau phản ứng xảy ra hàn toàn, cô cạn dung dịch thu được ancol etylic và 19,2 gam chất rắn khan. Công thức cấu tạo của X là?

  A. C2H5COOCH3      B. CH3COOC2H5      C. C2H3COOC2H5    D. C2H5COOC2 H5

Câu 6: Hỗn hợp X gồm vinyl axetat, metyl axetat, etyl fomat. Đốt cháy 3,08 gam X thu được 2,16 gam H2O. Thành phần % về khối lượng vinyl axetat trong X là?

  A. 27,92%  B. 75%  C. 72,08%  D. 25%

Câu 7: Etyl axetat không tác dụng với ?

A. O2, to

B. dung dịch Ba(OH)2 đun nóng.

C. H2O(xúc tác H2SO4 loãng đun nóng)  

D. H2 Ni,to  

Câu 8: Khi cho chất béo phản ứng với dung dich Br2 thì 1 mol X phản ứng tối đa với 4 mol Br2, đốt cháy hoàn toàn a mol X thu được b mol H2O và V lít CO2 (đktc). Biểu thức liên hệ giữa V với a, b là ?  

A.  V = 22,4 (b+ 3a)

B.  V = 22,4 (b + 7a)

C.  V =  22,4 (4a + b)

D.  V  = 22,4 (b + 6a)  

Câu 9: Cho hỗn hợp X gồm 2 este đơn chức (hơn kém nhau 1 nguyên tử C trong phân tử ). Đem đốt cháy m gam X cần vừa đủ 0,46 mol O2. Thủy phân m gam X trong 70 ml dung dịch NaOH 1M (vừa đủ) thì thu được 7,06 gam hỗn hợp muối Y và một ancol Z no, đơn chức ,mạch hở. Đem đốt hoàn toàn hỗn hợp muối Y thì cần 5,6 lít (đktc) khí O2. Phần trăm khối lượng của este có phản ứng lơn hơn khối lượng X là?

  A. 47,104%            B. 40,107%                C. 38,208%             D. 58,893%

Câu 10: Xà phòng hóa hoàn toàn 265,2 gam chất béo (X) bằng dung dịch KOH thu được 288gam một muối kali duy nhất. Tên gọi của X là

tripanmitoyl glixerol (hay tripanmitin). 

B. trilinoleoyl glixerol (hay trilinolein).

C. tristearoyl glixerol (hay tristearin). 

D. trioleoyl glixerol (hay triolein).

Câu 11: Hỗn hợp Y gồm: metyl axetat, metyl fomat, axit axetic, đimetyl oxalat. m gam Y phản ứng vừa đủ với 300 ml dung dịch NaOH 1,5M đun nóng. Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn m gam Y cần dùng V lít oxi (đktc), thu được 26,88 lít CO2 (ở đktc) và 21,6 gam H2O. Giá trị của V là

  A. 33,6  B. 30,24  C. 60,48  D. 43,68

Câu 12: Tỉ khối hơi của este no, đơn chức, mạch hở X so với không khí bằng 2,5517. Công thức phân tử của X là

A. C2H4O2           B. C2H2O                  C. C3H6O2              D. C4H8O2

Câu 13: Đốt cháy hoàn toàn 8,6 gam 1 este G thu được hỗn hợp X. Cho X lội từ từ qua nước vôi trong dư thu được 40 gam kết tủa đồng thời khối lượng dung dịch giảm đi 17 gam. Mặt khác, lấy 8,6 gam G cho vào 250 ml KOH 1M đun nóng đến pư hoàn toàn thu được dung dịch Y. Cô cạn Y thu được 19,4 gam chất rắn khan. Tên của G là

A. metyl acrylat   B. etyl axetat   C. metyl metacrylat   D. đimetyl oxalat

Câu 14: Khẳng định nào sau đây là đúng?

  A. Chất béo là trieste của xenlulozơ với axit béo

  B. Chất béo là trieste của glixerol với axit béo.

  C. Chất béo là este của glixerol với axit béo.

  D. Lipit là chất béo.

Câu 15: Este no, đơn chức, mạch hở có công thức phân tử là

A. CnH2nO2

B. CnH2n+2O2

C. CnH2n+1O2

D. CnH2nO

Câu 16: Chất X đơn chức có công thức phân tử C3H6O2. Cho 7,4 gam X vào dung dịch NaOH vừa đủ, đun nóng đến phản ứng hoàn toàn, cô cạn dung dịch thu được 6,8 gam chất rắn khan. Công thức của X là

A. HCOOC2H5

B. CH3CH2COOH

C. CH3COOCH3

D. HOC2H4CHO

Câu 17: Cho 17,8 gam tristearin vào dung dịch NaOH dư, đun nóng đến phản ứng hoàn toàn, cô cạn dung dịch thu được a gam xà phòng khan. Giá trị của a là

  A. 19,18  B. 6,12  C. 1,84  D. 18,36

Câu 18: Đốt cháy hoàn toàn 1,32 gam một este X thu được 1,344 lít CO2 (ở đktc) và 1,08 gam nước. Khi đun nóng m gam X với dung dịch NaOH dư đến phản ứng hoàn toàn thu được 41m/44 gam muối. Công thức cấu tạo của X là

A. CH3COOCH3

B. C2H5COOCH3

C. CH3COOC2H5

D. C2H4COOCH3    

Câu 19: Metyl axetat là tên gọi của chất có công thức cấu tạo là

A. C2H5COOCH3

B. CH3COOCH3 

C. HCOOCH3  

D. HCOOC2H5 

...

Trên đây là phần trích dẫn nội dung đề ôn tập môn Hóa lớp 12 năm 2019 , để xem toàn bộ nội dung chi tiết, mời các bạn cùng quý thầy cô đăng nhập để tải về máy. Ngoài ra, các em học sinh có thể thực hiện để thi online tại đây:

Chúc các em đạt điểm số thật cao trong kì thi sắp đến!

 

AMBIENT
?>