Trắc nghiệm Sinh học 10 Bài 23 Quá trình tổng hợp và phân giải các chất ở vi sinh vật

90 phút 8 câu 109 lượt thi

Câu hỏi trắc nghiệm (8 câu):